உருவாக்கும் தேவன் | Sis. Eben Santhosh (VMM) Living Testimony

JESUS IS THE WAY THE TRUTH AND THE LIFE CHURCH (JWTLC) – MUSCAT இயேசு வழி சத்தியம் ஜீவன் சபை (JWTLC) – மஸ்கட் Tamil Church Muscat – தமிழ் திருச்சபை மஸ்கட் Vision of JWTLC “To be a radiant Church, rooted and built up in Him as members of the body of Christ, sincere and without offence until the day of the Lord” ”கிறிஸ்துவினுடைய சரீரத்தின் அங்கத்தினர்களாக, அவருக்குள் வேரூன்றி கட்டப்பட்டு, கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும், இடறலற்றவர்களுமான மகிமையுள்ள சபையாய் இருக்கும்படியாக’’ References verses in Tamil bible Ephesians 5:27, Colossians 2:6 and Philippians 1:11

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo