ஆராரோ பாடுவோம் – Aararo Paduvom

ஆராரோ பாடுவோம் – Aararo Paduvom

ஆராரோ பாடுவோம் எங்கள் இயேசு பாலனுக்கே – 2
எங்கள் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பிறந்திட்டார் பாலகனாய்
• ஆராரோ ஆரிரரோ – 2

பாவத்தில் வாழ்ந்திட்ட நம்மை மீட்டிட வந்தவர் இயேசு
எங்கள் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பிறந்திட்டார் பாலகனாய்
• ஆராரோ ஆரிரரோ – 2

திக்கற்றோராய் வாழ்ந்த நம்மை அணைத்திட வந்தவர் இயேசு
எங்கள் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பிறந்திட்டார் பாலகனாய்
• ஆராரோ ஆரிரரோ – 2

பரலோக வாழ்வை நமக்கு அளித்திட வந்தவர் இயேசு
எங்கள் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பிறந்திட்டார் பாலகனாய்
• ஆராரோ ஆரிரரோ – 2

ஆராரோ பாடுவோம் எங்கள் இயேசு பாலனுக்கே – 2
எங்கள் தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் பிறந்திட்டார் பாலகனாய்
ஆராரோ ஆரிரரோ – 2

Aararo Paduvom song lyrics in english

Aararo Paduvom Engal yesu Palanukkae-2
Engal Devathi Devan Rajathi Rajan Piranthittaar Paalaganaai – Aararo Aariraro

Paavaththil Vaalnthitta Nammai Meettida Vanthavar Yesu
Engal Devathi Devan Rajathi Rajan Piranthittaar Paalaganaai – Aararo Aariraro

Thikkattoraai Vaalntha Nammai Anaithida Vanthavar Yesu
Engal Devathi Devan Rajathi Rajan Piranthittaar Paalaganaai – Aararo Aariraro

Paraloga Vaalvai Namakku Alithid Vanthavae Yesu
Engal Devathi Devan Rajathi Rajan Piranthittaar Paalaganaai – Aararo Aariraro

Aararo Paduvom Engal yesu Palanukkae-2
Engal Devathi Devan Rajathi Rajan Piranthittaar Paalaganaai – Aararo Aariraro

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo