నలిగిన నా బ్రతుకులో – Naligina naa brathukulo

Deal Score+1
Deal Score+1

నలిగిన నా బ్రతుకులో – Naligina naa brathukulo

నలిగిన నా బ్రతుకులో – ఎన్నో శోధనలు
ఇరుకులు ఇబ్బందులు – నను కృంగజేయునప్పుడు
పాపపు శాపము – నను వెంటాడినపుడు
శత్రువు ఉచ్చుకు – నేను బంధినైనప్పుడు
దేవా నీవే సహాయము చేయువడవు నాకు
దేవా నీవు తప్ప ఎవరు నాకు ఈ లోకములో [2]

1. వేదన బాధతో నే ఒంటరైనప్పుడు
బ్రతుకు మీద ఆశలే నే కోల్పోయినప్పుడు
ఓదార్పు కరువై నే ఏడ్చినప్పుడు
శత్రువే నను చూసి నవ్వినప్పుడు. |దేవా|
దేవా దేవా

2. ఎవరున్నారు దేవా
ఎవరున్నారు నాకు నీవు తప్ప ఈ లోకములో
ఎవరున్నారు. |2| |దేవా|
దేవా నీవే సహాయము చేయువడవు నాకు
దేవా నీవు తప్ప ఎవరు నాకు ఈ లోకములో
దేవా నీవే సమాధానము కలుగజేయువాడవు
దేవా నీవు తప్ప ఎవరూ నాకు ఈ లోకములో
దేవా నీవే ఆరోగ్యము నిచ్చువాడవు నాకు
దేవా నీవు తప్ప ఎవరు నాకు ఈ లోకములో
దేవా నీవే ఆశీర్వాదము కలుగజేయువాడవు
దేవా నీవు తప్ప ఎవరు నాకు ఈ లోకములో

Naligina naa brathukulo song lyrics in English

Naligina naa brathukulo enno shodhanalu
Irukulu ibandhulu nanu krungajeyunappudu
Papapu shapamu nanu ventadunapudu
Shathruvu vuchuku nenu bandhinainappudu

Deva neeve sahayamu cheyuvadavu naaku
Deva neevu thappa evaru naaku ee lokamulo |2|

1. Vedhana badhatho ne ontarainappudu
Brathuku meedha aashale ne kolpoyinappudu
Odharpu karuvai ne edchinappudu
Shathruve nanu chusi navvinappudu |Deva|
Deva Deva

2. Evvarunnaru deva
Evvarunnaru naaku neevu thappa ee lokamulo
Evaunnaru |2|

Deva neeve sahayamu cheyuvadavu naaku
Deva neevu thappa evaru naaku ee lokamulo
Deva neeve samadhanamu kalugajeyuvadavu
Deva neevu thappa evaru naaku ee lokamulo
Deva neeve aarogyamu nichuvadavu naaku
Deva neevu thappa evaru naaku eelokamulo
Deva neeve aashirwadhamu kalugajeyuvadavu
Deva neevu thappa evaru naaku ee lokamulo.

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo