పశువుల పాకలో మనకొరకు… Telugu Christmas song 2022 || @BanothMadhuNayak Shalom Church #christmas

పశువుల పాకలో మనకొరకు… Telugu Christmas song 2022 || @BanothMadhuNayak Shalom Church #christmas

🎵Latest Telugu Christmas song 2022….#teluguchristmassong #christmassongdances #teluguchristmassong2022

Thanks for watching 🤝 Please Subscribe 🔔 and Like 👍

🎵 Lyrics: ప: పశువుల పాకలో మన కొరకు యేసయ్య జన్మించె నేడు ఆకాశములో అందాల తార వెలసింది చూడు ||2|| Happy Christmas Merry Christmas ||2||
చ.1: దావీదు పురములో శిశువు పుట్టేను చూడగ రారండి ఈ దినమే మీ హృదయాలను ఆయనకర్పించుడి ||2||
పశువుల తొట్టిలో క్రీస్తును ప్రేమతో దర్శించండి వేగిరమే ప్రభు సన్నిధిలో అందరూ ఇక చేరండి
Happy Christmas Merry Christmas ||2||

చ.2: మరియా యోసేపు ఇమ్మానుయేలును మనసారా సేవింపగా సంతోషకరమైన శుభ వర్తమానము దూతలు ప్రకటించగా ||2|| ప్రవక్తలు ప్రవచించిన ప్రవచనములు నెరవేరగా సమాధాన కర్త అద్భుత రీతిగా ఆలోచన కర్తై రాగా
Happy Christmas Merry Christmas ||2| |పశు|
_________________________________________________ other Christmas songs 👇
🎵https://youtu.be/XT1BqedQt9w

🎵https://youtu.be/Qoz-fnV52I0

#Latesteluguchristmassongs2022 #Newteluguchristmassongs2022 #MerryChristmas #telugujesussongs #teluguchristiansongs #christmas #christianmessages #christmasmessage

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo