మిత్రమా నా మిత్రమా – Mithramaa Naa Mithramaa

మిత్రమా నా మిత్రమా – Mithramaa Naa Mithramaa

మిత్రమా నా మిత్రమా ` చిత్తమా ఇది నీ చిత్రమా
మిత్రమా నా యేసయ్యా ` చిత్రమే ఎంతో చిత్రమే

నీతో స్నేహం నాకు ప్రాణం ` నాతో బంధం అది నీ త్యాగం
మిత్రమా నా మిత్రమా ` చిత్రము ఇది చిత్రము

మిత్రమా నా మిత్రమా ` చిత్తమా ఇది నీ చిత్రమా
మిత్రమా నా యేసయ్యా ` చిత్రమే ఎంతో చిత్రమే

స్నేహం నీ స్నేహం ` ప్రాణం నాకు ప్రాణం
నీ స్నేహం నాకు ప్రాణం ` ప్రాణం నీ స్నేహం
నా గుండెల్లో నిండావు నీవు నిండుగా `
ఎద లోతుల్లో నిలిచావు నాకు తోడుగా ‘2’

1 :మట్టిని మనిషిగ మచినావు ` మనిషిని మమతతో నింపినావు
మమతకు మంచిని నేర్పినావు ` మంచికి మనసును ఇచ్చినావు
మట్టిని మనిషిగ మచినావు ఎందుకో `
మనిషిని మమతతో నింపినావు ఏమిటో
మమతకు మంచిని నేర్పినావు ఎందుకో`
మనసుకు మనసును కలిపినావు
ముత్యా బాటల్లో నడిచే నీవెక్కడ
బ్రతుకంతా ముళ్ళల్లో గడిపే నేనెక్కడ ‘2’ ‘మిత్రమా’

2:కంటినీరు తుడచినావు ` కంటికి రెప్పై నిలిచినావు
వింతగ నన్ను వచినావు ` తండ్రివై నన్ను పిలిచినావు
రతణా రాసులో నిలిచే నీవెక్కడ `
బ్రతుకంతా ముళ్ళల్లో నడిచే నేనెక్కడ ‘2’ ‘మిత్రమా’

Mithramaa Naa Mithramaa Song lyrics in English

mithramaa naa mithramaa ` chiththamaa idhi nee chithramaa
mithramaa naa yaesayyaa ` chithramae eMthoa chithramae

neethoa snaehM naaku praaNM ` naathoa bMDhM adhi nee thyaagM
mithramaa naa mithramaa ` chithramu idhi chithramu

mithramaa naa mithramaa ` chiththamaa idhi nee chithramaa
mithramaa naa yaesayyaa ` chithramae eMthoa chithramae

snaehM nee snaehM ` praaNM naaku praaNM
nee snaehM naaku praaNM ` praaNM nee snaehM
naa guMdelloa niMdaavu neevu niMdugaa `
edha loathulloa nilichaavu naaku thoadugaa ‘2’

1 :mattini maniShiga machinaavu ` maniShini mamathathoa niMpinaavu
mamathaku mMchini naerpinaavu ` mMchiki manasunu ichchinaavu
mattini maniShiga machinaavu eMdhukoa `
maniShini mamathathoa niMpinaavu aemitoa
mamathaku mMchini naerpinaavu eMdhukoa`
manasuku manasunu kalipinaavu
muthyaa baatalloa nadichae neevekkad
brathukMthaa muLLalloa gadipae naenekkada ‘2’ ‘mithramaa’

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo