ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡಿತು NAKSHATRA MUDITHU, KANNADA CHRISTMAS SONG

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡಿತು –  NAKSHATRA MUDITHU

ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡಿತು ಬಾನಿನಲ್ಲಿಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ತೆರೆದವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ tv
ಏನದು ಎಂತದು ಏನದು ?–(2)
ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಆತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು
ಇಂದು ಜನಿಸಿದನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ –(2)

ಮೂಡನದ ಜೋಯಿಸರು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ
ಚಿನ್ನ ಧೂಪ ರಕ್ತಬೋಳ ಕಾಣಿಕೆಯೊಡನೆ
ಬಂದರು ಕಂಡರು ಯಾರನು?–(2) ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಆತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಇಂದು ಜನಿಸಿದನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ–(2)

ದೂತ ಗಾನ ಕಾಣಿಸಿತು ಬಾನಿನಲ್ಲಿಯೆ
ಸಾರಿದರು ಶುಭವಾರ್ತೆ ಕುರುಬ ವೃಂದಕೆ
ಏನದು ಎಂತದು ಏನದು ?–(2)
ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಆತ ಮೆಸ್ಸಿಯನು
ಇಂದು ಜನಿಸಿದನು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ–(2)

LYRIC of
Song : Nakshatra Moodithu
Singers : John & Beulah Newton

Judah Music Ministries is the Gospel Music Band Directed by Bro D. John Newton from Mangalore, Karnataka, India. We produce Contemporary and traditional Kannada Music for TV and YouTube channels. We conduct Gospel Music concerts. In this YouTube channel we broadcast short messages and short stories live and recorded Music shows. Our contact no +91 9980185757 djohnnewton77@gmail.com.

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. This article explores uplifting Christian song lyrics that nurture faith and bring hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo