ബേദലേം പുരിയിലായ് – Bethehem puriyilae vannu pirranoru unniyeshu

Deal Score+2
Deal Score+2

ബേദലേം പുരിയിലായ് – Bethehem puriyilae vannu pirranoru unniyeshu

ബേദലേം പുരിയിലായ്

വന്നു പിറന്നോരുണ്ണിയേശു ലോക പാപം നീക്കുവാനായ് പാരിതിൽ മനുജനായ്

വന്നല്ലോ ഈ രാവിൽ നാഥൻ മറിയത്തിൻ മകനായി മന്നിൽ (2)

പോയിടാം കൂട്ടരേ സ്വർലോക നാഥന്റെ ലോകമെങ്ങും ഘോഷിച്ചിടാം (2) ജനനത്ത

തപ്പു താള മേളമൊടെ ഒത്തുചെര്ന്നു പാടിടാം സ്വര്ഗ്ഗ നാഥൻ ഭൂവിൽ വന്ന സുദിനം ആർത്തു പാടി ഘോഷിച്ചിടാം. ഇന്നു ആർത്തു പാടി ഘോഷിച്ചിടാം (2)

രാജാധി രാജാവാം ശ്രീയേശു നാഥന്റെ ത്യപ്പാദം കുമ്പിട്ടിടാം (2) ആമോദരായിന്നു ആനന്ദ ഗീതികളാൽ സമ്മോദം വാഴ്ത്തിപ്പാടാം (2) (പോയിടാം കൂട്ടരേ…)

അജപാലകരെല്ലാം ആഹ്ലാദത്താലിന്നു നാഥനെ സ്തുതിച്ചിടുന്നു (2)

ശാസ്ത്രിമാർ മൂവരും കാഴ്ചകൾ അർപ്പിച്ച്

രാജനെ വന്ദിക്കുന്നു (2) (പോയിടാം കൂട്ടരേ…)

Bethehem puriyilae vannu song lyrics in english

Bethlehem puriyilaay vannu pirannu unniyeshu
Lokapaapam neekkuvaanayi parithil manushyanay
Vannallo ee raavil naadhan mariyathin makanayi mannil

Poyidaam koottare swarloka naadhane
Jananathe lokamengum ghoshichidaam
Thappumaala melamode othuchernnu paatidaam
Swarganaadhan bhoovil vanna sangeetham
Paattu paadi ghoshichidaam
Innu aarthu padi ghoshichidaam

Rajadhi rajavam sreeyeshu naadhante
Thrupaadham kumbitteedaam
Aamodharaayinnu aanandhageethikalal
Saamodham vaazhthipaadam
Poyidaam koottare

Ajapaalakarellam aahladathaalinnu
Naadhane sthuthichidunnu
Shastrimar moovarum kaazhchakalarppichu
Raajane vandhikkunnu
Poyidaam koottare

Christmas Carol Song with ENGLISH Lyrics – BETHLAHEM PURIYILAYI VANNU PIRANNORUNNI YESHU

 
Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   error: Download our Apps and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo