മരുഭൂമിയിൽ വിജനതയിൽ – marubhoomiyil vijanathayil

Deal Score0
Deal Score0

മരുഭൂമിയിൽ വിജനതയിൽ – marubhoomiyil vijanathayil

മരുഭൂമിയിൽ, വിജനതയിൽ
ഏകനായി ഈശോ പ്രാർത്ഥനയിൽ
ഉപവസിച്ചു നാല്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ
നമ്മൾതൻ രക്ഷക്കായി
പാപങ്ങൾക്ക് ബലിയായി

CH: കൃപയുള്ള നാഥാ, പഠിപ്പിക്കണമേ
എന്റെ പാപങ്ങളോർത്ത് വിലപിച്ചീടുവാൻ-2

പരീക്ഷകനോടങ്ങ് വിജയിച്ച പോലെ
പാപത്തെ/ ജയിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകണ
തിന്മയോട് പൊരുതുവാൻ ബലം നൽകണേ
വിശുദ്ധവചനത്തിന്റെബലം നൽകണേ -2

CH: കൃപയുള്ള നാഥാ, പഠിപ്പിക്കണമേ
എന്റെ പാപങ്ങളോർത്ത് വിലപിച്ചീടുവാൻ-2

അങ്ങേ/ പീഡ സഹനത്തിന്റെ /ഈ നാളുകളിൽ,
അനുതാപ ഹൃദയം നീ എനിക്കേകണെ
പ്രലോഭനത്തിൽ വീണിടാതേ കാത്തുകൊള്ളേണ
ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ശക്തി നൽകണേ -2

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo