രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപി – Rekshithavine kanka paapi LYRICS

രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപി – Rekshithavine kanka paapi LYRICS

1.രക്ഷിതാവിനെ കാണ്‍ക പാപി
നിന്‍റെ പേര്‍ക്കല്ലയോ ക്രൂശിന്മേല്‍ തൂങ്ങുന്നു?

2.കാല്‍വരി-മലമേല്‍-നോക്കു നീ
കാല്‍കരം-ചേര്‍ന്നിതാ-ആണിമേല്‍ തൂങ്ങുന്നു

3.ധ്യാനപീഠമതില്‍-കയറി
ഉള്ളിലെ-കണ്ണുകള്‍-കൊണ്ടു നീ-കാണുക

4.പാപത്തില്‍ ജീവിക്കു-ന്നവനേ
നിന്‍റെ പേര്‍ക്കല്ലയോ തൂങ്ങുന്നീ-രക്ഷകന്‍

5.തള്ളുക-നിന്‍റെ പാപമെല്ലാം
കള്ളമേ-തും നിനയ്ക്കേണ്ടാ നിന്നുള്ളില്‍ നീ

6.ഉള്ളം നീ-മുഴുവന്‍-തുറന്നു
തള്ളയാ-മേശുവിന്‍-കയ്യിലേല്‍പിക്ക നീ

Rekshithavine kanka paapi lyrics in English

1.Rekshithavine kanka paapi
Ninte perkallayo krusinmel thungunnu

2.Kalvari malamel noku nee
Kaalkaram chernnitha aanimel thungunnu

3.Dyana peedamathil kayari
Ullile kannukal kondu nee kaanuka

4.Paapathil jeevikunnavane
Ninte perkallayo thungunnee rekshakan

5.Thalluka ninte paapamellam
Kallamethum ninackenda ninnullil nee

6.Ullam nee muzhuvan thurannu
Thallayam’yeshuvin kaiyil elpikka nee

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo