Bible verses for wedding blessings

Bible verses for wedding blessings & Wedding songs lyrics

திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள்wedding blessings
“நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, பூமியிலே திரளாய் வர்த்தித்து விருத்தியாகுங்கள் என்றார்.”
ஆதியாகமம் 9 : 7
“And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein.”
Genesis 9 : 7
“இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள்; இதிலே களிகூர்ந்து மகிழக்கடவோம்.”
சங்கீதம் 118 : 24
“This is the day which the LORD hath made; we will rejoice and be glad in it.”
Psalms 118 : 24
“உன் இளவயதின் மனைவியோடே மகிழ்ந்திரு.”
நீதிமொழிகள் 5 : 18
“Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.”
Proverbs 5 : 18
“குணசாலியான ஸ்திரீ தன் புருஷனுக்குத் கிரீடமாயிருக்கிறாள்;” 
நீதிமொழிகள் 12 : 4
“A virtuous woman is a crown to her husband:”
Proverbs 12 : 4
““மனைவியைக் கண்டடைகிறவன் நன்மையான தைக் கண்டடைகிறான்; கர்த்தரால் தயையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்.”
நீதிமொழிகள் 18 : 22
“Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.”
Proverbs 18 : 22
“புத்தியுள்ள மனைவியோ கர்த்தர் அருளும் ஈவு. ”
நீதிமொழிகள் 19 : 14
“House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.”
Proverbs 19 : 14
“குணசாலியான ஸ்திரீயின் விலை முத்துக்களைப் பார்க்கிலும் உயர்ந்தது.” 
நீதிமொழிகள் 31 : 10
“Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.”
Proverbs 31 : 10
“கர்த்தாவே, வருஷங்களின் நடுவிலே உம்முடைய கிரியையை உயிர்ப்பியும், வருஷங்களின் நடுவிலே அதை விளங்கபண்ணும்;”
ஆபகூக் 3 : 2
“O LORD, I have heard thy speech, and was afraid: O LORD, revive thy work in the midst of the years, in the midst of the years make known;”
Habakkuk 3 : 2
“அவர்களில் இருவராயிராமல் ஒரே மாம்சமாயிருக்கிறார்கள்; ஆகையால் தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்கக்கடவன்.” 
மத்தேயு 19 : 6
“Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder.”
Matthew 19:6
“நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருக்கவேண்டுமென்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது .”
யோவான் 15 : 12
“This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.”
John 15 : 12
“மனைவிகளே, கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிகிறதுபோல, உங்கள் சொந்தப் புருஷனுக்குங் கீழ்ப்படியுங்கள்.”
எபேசியர் 5 : 22
“Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.”
Ephesians 5 : 22
“புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள்;”
எபேசியர் 5 : 25
“Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;”
Ephesians 5 : 25
“உங்களிலும் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்புகூருவது போல, தன் மனைவியினிடத்திலும் அன்புகூரக்கடவன்; மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாயிருக்ககடவன்.” 
எபேசியர் 5 : 33
“Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.”
Ephesians 5 : 33
“புருஷர்களே, மனைவியானவள் பெலவீன பாண்டமாயிருக்கிறபடியினால், உங்கள் ஜெபங்களுக்குத் தடைவராதபடிக்கு, நீங்கள் விவேகத்தோடு அவர்களுடனே வாழ்ந்து, உங்களுடனேகூட அவர்களும் நித்திய ஜீவனாகிய கிருபையைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுகிறவர்களானபடியினால், அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய கனத்தைச் செய்யுங்கள்.”
1 பேதுரு 3 : 7
“Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered. “
1 Peter 3 : 7
“விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமுள்ளதாயும், விவாக மஞ்சம் அசுசிப்படாததாயுமிருப்பதாக;”
எபிரேயர் 13 : 4
“Marriage is honourable in all, and the bed undefiled:”
Hebrews 13 : 4
“எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒருவரிலொருவர் ஊக்கமான அன்பு உள்ளவர்களாயிருங்கள்.”
1 பேதுரு 4 : 8
“And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.”
1 Peter 4 : 8

Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

Tamil Christians Songs Lyrics

Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

Follow Us!

christian medias ios app
error: Download our Apps and copy the Lyrics ! Thanks
WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
Logo