గొంతిచ్చాడని మాటచ్చాడని – Gonthichaadani matachaadani

Deal Score0
Deal Score0

గొంతిచ్చాడని మాటచ్చాడని – Gonthichaadani matachaadani

పల్లవి:- గొంతిచ్చాడని మాటచ్చాడని స్వరమిచ్చాడని
చెప్పవా చెవులిచ్చాడని వినిపించాడని కల్లున్నా చూసి
చెప్పవ చూపిన దేవుడు లేడ ఈ స్వరము దేవుడువ్వలేదా.. పసి తనములో మాట రాదా..
స్వరమున్నా మాట్లాడలేవా
మనిషికి మాటలెందుకు? జంతువులు మూగవెందుకు?
” గొంతిచ్చాడని”

1. నిన్ను మోసిన నీ తల్లికే రూపమేదో తెలీదా ?
నీ తల్లి గర్భంలో రూపమంత దేవుడే చేసాడుగా “2”
ఎవరు చేయని అవయవాలను దేవుడు చేసాడు గా నీ
రూపం ఎవరు నిర్మాణ చుక్ ఉంటె దేవుడే శిల్పి కదా ఇలాంటి
బావాలు చెప్పాలంటే ఈ స్వరము ఇచ్చాడు గా
” గొంతిచ్చాడని”

2. మనసులో ఉన్నా కోరిక ఏదైనా మనుషులే చెప్పగలరు
రోగమేదైనా బాధఎదైనా మనుషులే చెప్పగలరు
మనసులో ఉన్నా కోరికంతా మనుషులే చెప్పగలరు
రోగమేధైనా బాధెడైనా మనిషితో చెప్పగలరు
ఈ స్వరమైన పలికే గొంతు దేవుడే ఇచ్చెను గా
ఎ బాషైనా మాట్లాడగలడు
మనుష్యుడు ఒక్కడేగా ఇలాంటి బావాలు చెప్పాలనే ఇ స్వరము ఇచ్చాడు గా
” గొంతిచ్చాడని”

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!"
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo