యేసయ్య నిన్ను పోలినవారు లేరు – Yesayya Ninnupolina

Deal Score0
Deal Score0

యేసయ్య నిన్ను పోలినవారు లేరు – Yesayya Ninnupolina

యెసయ్యా….అ
యెసయ్యా…అఅ
యెసయ్యా..అఆ
యెసయ్యా..ఆఅఅ
నిన్నుపోలిన ఎవ్వరు
ఎదెందుందు వెతకినలేరు ధరణిలో
యెసయ్యా..అ యెసయ్యా…ఆఅ
యెసయ్యా…ఆఅ
యెసయ్యా….ఆఆ
నిన్నుపోలినవారెవ్వరు
ఎందెందు వెదకినలేరే ధరణిలో…..
యెసయ్యా…. యెసయ్యా….అ
యెసయ్యా..ఆఅ యెసయ్యా..ఆఅఅ

1.కనాను వివాహములో
కొరతలెన్నొఉండగ
నీటిని ద్రాక్షరసముగ
మార్చినావు నీవయ్యా “2”
నిన్నుపోలినవారెవ్వరు
ఎందెందు వెదకినలెరె ధరణిలో
యెసయ్యా…అ యెసయ్యా.,..అ యెసయ్యా….ఆఅ
యెసయ్యా….ఆఅఅ

2.ఐదు రొట్టెలు
రెండు చేపలను
ఆశీర్వదించి‌
ఐదువేలమందికి
సమృద్ధిగ
పంచినవయ్యా “2”
నిన్నుపోలినవారెవ్వరు
ఎందెందుందు
వెదకినలేరె ధరణిలో
యెసయ్యా….. యెసయ్యా….అ యెసయ్యా…అఅ
యెసయ్యా….అఆఅ

3 సముద్రములో
తుఫాను గాలి
అలజడినేరేపగా
గద్దించి వాటిని
నిమ్మలము చేసినవయ్యా…”2″
నిన్నుపోలినవారెవ్వరు
ఎందెందు
వెదకినలేరే ధరణిలో
యెసయ్యా…. యెసయ్యా….అ యెసయ్యా….అఅ యెసయ్యా…ఆఅఅ

4.చనిపోయిన లాజరును
పేరుపెట్టి పిలిచీ
మరణమును నిరర్థకముచేసి
ఆశ్చర్యము కలిగించినావయ్యా “2”
నిన్ను పోలిన వారెవ్వరు ఎందెందు
వెతికినాలేరే ధరణిలో
యేసయ్యా… యేసయ్యా…అ
యేసయ్యా…అఅ
యేసయ్యా…అఅఅ

5.కనులుండి చూడలేని
చెవులుండి వినలేని
కాళ్ళుండి నడవలేని
వారికి మనోనేత్రము
వెలిగించినావయ్యా “2”
నిన్ను పోలిన‌ వారెవ్వరు
ఎందెందు
వెతికినలేరే ధరణిలో
యేసయ్యా…
యేసయ్యా…అ యేసయ్యా….అఅ
యేసయ్యా….అఅఅ

6.సర్వలోక పాపము కొరకై
సిలువలో మరణించి
మృత్యుంజయుడవై
నీవు తిరిగిలేచి నావయ్య”2″
నిన్ను పోలిన వారెవ్వరు
ఎందెందు వెతికినలేరే ధరణిలో
యేసయ్యా….
యేసయ్యా…అ
యేసయ్యా….అఅ
యేసయ్యా…అఅఅ

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo