ஆ அம்பர உம்பர – Aa Ambara Umbara 

ஆ அம்பர உம்பர – Aa Ambara Umbara 

ஆ! அம்பர உம்பர மும் புகழுந்திரு
ஆதிபன் பிறந்தார்
ஆதிபன் பிறந்தார் – அமலாதிபன் பிறந்தார் – ஆ!

1. அன்பான பரனே! அருள் மேவுங் காரணனே! – நவ
அச்சய சச்சிதா – ரட்சகனாகிய
உச்சிதவரனே! – ஆ!

2. ஆதம் பவமற, நீதம் நிறைவேற – அன்று
அல்லிராவினில் வெல்லையடியினில்
புல்லணையிற் பிறந்தார் – ஆ!

3. ஞானியர் தேட வானவர் பாட – மிக
நன்னய உன்னத – பன்னரு மேசையா
இந்நிலம் பிறந்தார் – ஆ!

4. கோனவர் நாட, தானவர் கொண்டாட – என்று
கோத்திரர் தோத்திரஞ் – சாற்றிடவே யூத
கோத்திரன் பிறந்தார் – ஆ!

5. விண்ணுடு தோண, மன்னவர் பேண – ஏரோது
மைந்தனின் சிந்தையழுந்திக் கலங்கிட
விந்தையாய்ப் பிறந்தார் – ஆ!

Aa Ambara Umbara Lyrics in English 

Aa Ambara Umpara mum Pugalum Thiru
Aathiban Piranthaar
Aathiban Piranthaar – Amalaathiban Piranthaar

1.Anbaana Paranae Arul Meavung Kaarananae -nava
Atchaya Satchitha -Ratchaka nakiya
Utchitha Varanae

2.Aatham Paavamara Neetham Niari Vera -Antru
Alli Raavinil Vellai Adiyinil
Pullanaiyil Piranthaar

3.Gnaniyar Theda Vaanavar Paada Miga
Nannaya Unnatha Pannuru Mesaiyya
Innilam Piranthaar

4.Konavar Naada Thaanavar Kondada -Entru
Kothirar Thothiram -Sattidavae Yutha
kothiram Piaranthaar

5.Vinnodu Thona Mannavar peana -Yerothu
Mainthanain Sinthai Yealuthi Kalangida
Vinthaiyaai Piranthaar

அப்பொழுது அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது; அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து, அத்தியிலைகளைத் தைத்து, தங்களுக்கு அரைக்கச்சைகளை உண்டுபண்ணினார்கள்.

And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.

ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 7

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo