കാഴ്ചയേകീടാം ഈ വേദിയിൽ – Kazhchayekeedam ee vediyil

Deal Score0
Deal Score0

കാഴ്ചയേകീടാം ഈ വേദിയിൽ – Kazhchayekeedam ee vediyil

കാഴ്ചയേകീടാം ഈ വേദിയിൽ
സ്വീകാര്യമാം ഈ വേളയിൽ
ജീവനേകും പങ്കുവയ്‌പിൽ ഒന്നുചേർന്നീടാം
കാഴ്ചയേകിടാം ഇന്നു പൂർണമായ് നൽകാം

കണ്ണീർകണങ്ങളാൽ കഴുകിടാം
പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ
സ്വീകരിച്ചിടണേ എന്നെ പൂർണമായ്

യേശുനാഥൻ നൽകിടും ദിവ്യ വചനത്താൽ
പാപവും രോഗവും നീക്കിടുന്നിതാ

ഈ വിരുന്നിന്റെ ശോഭയിൽ
പൂർണമായും നല്കിടാം
യേശുവിൻ ബലിയിൽ
സദതം മോദമായേകാം

കണ്ണീർകണങ്ങളാൽ കഴുകിടാം
പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ
സ്വീകരിച്ചിടണേ എന്നെ പൂർണമായ്

ലോകപാപം നീക്കിടും ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ
കഴുകിടൂ എന്നെയും പൈതലാകുവാൻ

ഈ ദിനത്തിന്റെ നന്മയിൽ
കഴുകി നിര്മലരായിടാൻ
യേശുവിൻ ബലിയിൽ സദദം
സ്നേഹമായ് ഏകാം

കാഴ്ചയേകീടാം ഈ വേദിയിൽ
സ്വീകാര്യമാം ഈ വേളയിൽ
ജീവനേകും പങ്കുവയ്‌പിൽ ഒന്നുചേർന്നീടാം
കാഴ്ചയേകിടാം ഇന്നു പൂർണമായ് നൽകാം

കണ്ണീർകണങ്ങളാൽ കഴുകിടാം
പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ
സ്വീകരിച്ചിടണേ എന്നെ പൂർണമായ് എന്നെ പൂർണമായ് എന്നെ പൂർണമായ്

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo