పశువుల పాకతో ఆగిపోకు – Pasuvula pakato agipoku

Deal Score0
Deal Score0

పశువుల పాకతో ఆగిపోకు – Pasuvula pakato agipoku

పశువుల పాకతో ఆగిపోకు
ప్రభు సంకల్పం మరచిపోకు
పల్లవి : ప్రవక్తలనే చంపు కఠినులు లోకాన ఉండగా
పాపులే ఈ రాజ్యములను పరిపాలించుచుండగా
తండ్రి ఆవేదనను చూసి దిగివచ్చాడు తనయుడు
మనిషి పాపమును తీసి పరిశుద్ధునిగా మలుచుటకు || 2 ||

చరణం1: పన్నెండేండ్లకే శాస్త్రుల మధ్య శాస్త్రమునే బోధించినను
జ్ఞానులకే జ్ఞానముతో ప్రత్యుత్తరములె ఇచ్చినను
పండితులకే పాండిత్యమును విరివిగా వివరించిననూ
సూచక క్రియలతో ఉపమానములతో అద్భుతములనే చేసినను
విస్మయమొందిరి కానీ వివేచింపక వారు
// 2 //
తూలనాడిరి యేసును – అపహసించిరి ప్రభువును
తూలనాడిరి యేసును – అవమానించిరి ప్రభువును

// ప్రవక్తలనే ||

చరణం2: శిష్యులనే ఏర్పరచుకొని –
స్థిర నమ్మకమునే ఇచ్చిననూ
అస్థిరుడుగా మారిన ఒకడు – వెన్నుపోటునే పొడిచిననూ
కక్షతో కుట్రతో పరిసయ్యులే – దయ్యపువాడని నిందించిననూ
మార్గము సరళము చేసిన యోహాను తలనే దుష్టులు తెంపిననూ
ధైర్యము చెదరక యేసు – ఒంటరిగానే పోరాడి
// 2 //
మరణమునే జయించెను – మాదిరి మనకై చూపెను || 2 ||
// ప్రవక్తలనే ||

చరణం3: ప్రభుత్యాగపు పరమార్ధమునెరుగక పండగ పేరుతో విహరిస్తూ
రిక్తుడైన ఆ రక్షణకర్తగు యేసుక్రీస్తు నవమానిస్తూ
వాక్యాధారం ఆత్మల భారం లేకయే బ్రతుకులు సాగిస్తూ
చీకటి లోకపు పోకడనేర్చి వెలుగుకు హేళన కలిగిస్తూ
పశువుల పాకతో ఆగిపోకు – ప్రభు సంకల్పం మరచిపోకు || 2 ||
క్రీస్తు వలె నీ బ్రతుకును చూసి లోకము విస్మమొందుటకు
క్రీస్తు వలె పోరాటము చేసి పాపము పై విజయమునొందు
// ప్రవక్తలనే ||

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo