அவனி யேகினார் நேச – Avani Yoginaar Neasa

அவனி யேகினார் நேச – Avani Yoginaar Neasa

பல்லவி

அவனி யேகினார் -நேச
அமல னாகினார் – ஏசு -அவனி

அனுபல்லவி

புவனி யாகவே இ -சுரர் -பவனி யேசுவே,-துதி
பொங்கவே, கதி தங்கவே, பதி துங்கனாங் கிறிஸ்-தேசு

சரணங்கள்

1.காவதில் வினை யாவுமே யறக் கருணை நீடியே,
பூவதின் உயர் கோவனி தையர் புகலும் வாடியே,
ஆவிக் கோலனாய் -மரி -பூவை பாலனாய் -ஒரு
ஆனகம் மிகு மானமும் விடுத் தீனமாய்க் கிறிஸ் -தேசு

2. வானகம் உறு வானவர்க் கொரு மகிமை சேரவும்,
மானிலம் சமாதானம், பிரியம் மகர்மே லாரவும்,
மகிழ்ந்து கூடியே-சுரர்-புகழ்ந்து பாடியே -மிக
வாழ்த்தினார், துதித் தேத்தினார்; பரி சுத்தனாங் கிறிஸ்-தேசு

3.காட்டினில் ஆடு ஓட்டுவோ ரொளி சுகனங் காணவே
கான மோ திடும் வானவர் திரள் காட்சி தோணவே
கானில் நின்றவர், விரைந்-தானில் சென்றவர் பதம்
காதலாயப் பணிந் தோதினார் துதி; நீதனாங் கிறிஸ்-தேசு

4.விண்ணதில் உடு வண்ணமாய்க் கதிர் விளங்கி வீசவே,
விற்பனார், இகந் தற்பரன் வரு விந்தை பேசவே,
வேதங் கூறியே-ஒட்டை-மீதி லேறிய-வெளி
வெட்டை பார்த் தவ ணெட்டி, யேத்தினர். சிட்டராங் கிறிஸ்-தேசு

5. நித்தமும் நம தத்தனைப் பாடி நிஜமாய்ச் செல்லுவோம்
நெறியாய், மறை முறையாய், இந்த நேமி வெல்லுவோம்;
நேச மாகவே-ஒரு-வாசம் ஈகவே-மறை
நீட்டவுங் குறை யோட்டவும் அருளூட்டவுங் கிறிஸ்-தேசு

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo