ஆறிரண்டு திங்கள் அருளளித்து – Aarirandu Thingal Aruliththu

ஆறிரண்டு திங்கள் அருளளித்து – Aarirandu Thingal Aruliththu

வெண்பா

ஆறிரண்டு திங்கள் அருளளித்துக் காப்பாற்றி,
சீறின நோய்விபத்தின் தீங்ககற்றி; -மாறிலான்
இன்புறு ஆண்டில் இரக்கமாய்ச் சேர்ந்ததற்கு
நன்றிதுதி சொல்லுவோம் நாம்.

பல்லவி

நன்றிதுதி இன்று சொல்லுவோமே. யேசு
நாதர் தயை ஓதிப் புகழ்வோமே

அனுபல்லவி

சென்ற ஆண்டீராறு மாதம் சேமமுடன் காத்து, நம்மை
வென்றியாய் நவவருடம் வேதனார் எமக் கீந்ததற்காக -நன்றி

சரணங்கள்

1.பஞ்சம் படையால் அனந்தம்பேர்கள் இந்தப்
பாரின் அஷ்டதிக்கில் மடிந்தார்கள்:
சஞ்சல் விபத்து கொள்ளைநோய்கள் -வந்து
சாவுக்குப் பலர் இரையானார்கள்;
தஞ்சமாய்ப் பரன் உதவி, சர்வ இக்கட்டும் விலக்கி,
அஞ்சமின்றி எம்மைக் காத்த அன்பிரக்கங்கள் மாபெரிதன்றோ? -நன்றி

2.ஒன்றான தேவனைக் கையெடாமல், ஒரே
உலக மீட்பர் யேசுவை நாடாமல்,
வென்று பாவம் துற்குணம் விடாமல், -நல்ல
விமலன் ஆவி ஒத்தாசை தேடாமல்,
பொன்றும் புவியோர்கள் கெட்டுப்போகிறார்; கடவுள் நம்மை
குன்றாத ஜீவன் பெறுவதற்குற்ற மெய்வேத வழியில் நடத்தினார் -நன்றி

3.மன்னர் துரைகள் மாறிப்போனாரே, -புவி
மந்திரி அமைச்சர் புதிதானாரே;
இந்நிலத்தை ஆண்ட பலகோனாரே -தேச
எல்லை அரசியல்கள் மாற்றினாரே;
தன்னிகரிலான் செங்கோலோ தாரணியிலே நிலைத்து,
மன்னுயிரை ரட்சை செய்து, மகத்துவ வீரமாய் ஆளுகின்றது -நன்றி

4.வந்த இந்த ஆண்டில் எம்மைக் காரும், -தயை
வள்ளலே! உம் மந்தையைக் கண்பாரும்;
எந்தத்தேசம் பாஷை நிறத்தோரும் உம்மை
இறைஞ்சவே பரிசுத்தாவி வாரும்;
நொந்த உம் சனத்தை ஆற்றி, நோய்த்த ஆடுகளைக் குணமாக்கி, நீர் சிந்தின திருரத்தத்தின் பலன் சிறந்து தோன்றிடச் செய்குவீர் என்றுமே. -நன்றி

5.கர்த்தன் இந்த ஆண்டில் வாறார் என்று விரி
காசினியின் நானாதிசை நின்று
மெத்தவும் தொனிக்குதார்ப்பு ஒன்று, அதன்
மெய்மை அறியோம், காரியம் நன்று;
துத்தியம் மிகும்பரனார் தோன்றும் நாளுக்காய் எல்லோரும்
நித்தியம் ஜெபதபத்தில் நிலைத்து, விழித்தே எதிர்பார்ப்போம். -நன்றி

Aarirandu Thingal Aruliththu song lyrics in english

Aarirandu Thingal Aruliththu

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo