ஆழ்ந்த சேற்றினில் அகப்பட்ட நம்மை – Alntha Setrinil Ahapatta Nammai

ஆழ்ந்த சேற்றினில் அகப்பட்ட நம்மை – Alntha Setrinil Ahapatta Nammai

ஆழ்ந்த சேற்றினில் அகப்பட்ட நம்மை
அணைத்து எடுத்தாரே
ஆழ்ந்த சேற்றினில் அகப்பட்ட நம்மை
அணைத்து எடுத்தாரே
இயேசு அணைத்து எடுத்தாரே

அலை கடல் நடுவே தவிக்கின்ற நமக்கு
ஆறுதல் அளிப்பாரே
இயேசு ஆறுதல் அளிப்பாரே
அலை கடல் நடுவே தவிக்கின்ற நமக்கு
ஆறுதல் அளிப்பாரே
இயேசு ஆறுதல் அளிப்பாரே

பாவங்கள் போக்கி ரோகங்கள் நீக்கி
கோபத்தை கலைப்பாரே
பாவங்கள் போக்கி ரோகங்கள் நீக்கி
கோபத்தை கலைப்பாரே
இயேசு கோபத்தை கலைப்பாரே

காவியம் போற்றும் ஆவியும் ஜீவனும்
ஆகமம் ஆனாரே
காவியம் போற்றும் ஆவியும் ஜீவனும்
ஆகமம் ஆனாரே
இயேசு ஆகமம் ஆனாரே

கல்லறை திறந்திட காவலர் நடுங்கிட
கட்டுகள் அறுத்தாரே
இயேசு கட்டுகள் அறுத்தாரே
கல்லறை திறந்திட காவலர் நடுங்கிட
கட்டுகள் அறுத்தாரே
இயேசு கட்டுகள் அறுத்தாரே

கல்வாரிப் பாதையில் பார சிலுவையை
நொந்து சுமந்தாரே
கல்வாரிப் பாதையில் பார சிலுவையை
நொந்து சுமந்தாரே
இயேசு நமக்கெனப் பிறந்தாரே

பூவினில் வந்த தேவனை துதித்தால்
தீவினை அகன்றிடுமே
பாலகன் இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபித்தால்
பாசம் வளர்ந்திடுமே
நல்ல பாசம் வளர்ந்திடுமே

ஆழ்ந்த சேற்றினில் அகப்பட்ட நம்மை
அணைத்து எடுத்தாரே
இயேசு அணைத்து எடுத்தாரே

அலை கடல் நடுவே தவிக்கின்ற நமக்கு
ஆறுதல் அளிப்பாரே
இயேசு ஆறுதல் அளிப்பாரே

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo