இயேசென்னும் நாமம் என் நாவுக்கு சுகிர்தம் – Yesennum Namam song lyrics

இயேசென்னும் நாமம் என் நாவுக்கு சுகிர்தம் – Yesennum Namam song lyrics

இயேசென்னும் நாமம் என் நாவுக்கு சுகிர்தம்
நானிலம் தனில் என் அரணே – ஆ
ருமென் குறைவும் துகள் குறையும் ருமென் திகிலும்
உரைக்கவும் பெயரும்

1.சிந்தையின் பாரங்கள் யாவையும் நீக்கிடும்
சஞ்சலம் யாவுமே அகற்றும் – ஆ
பந்தனை ஜெயித்து,
வந்தெனை அணைக்கும் பந்தனை அழித்து சந்தோஷம் அளிக்கும்

2.வெவ்வேறு பாஷையைப் பேசிடச் செய்திடும்
வெவ்வேறு நாவினால் துதிக்க – ஆ
வேந்தனே நமக்கு ஈந்ததும் இதுவே
வேந்தனை அண்டினோர்க் காறுதல் இதுவே

3.பேய்களும் நீங்கும் பொல்லாவியும் அகன்றிடும்
நோய்பிணி யாவுமே தொலையும் – ஆ
அதிசயம்நடக்கும்,அற்புதம் பெருகும் அதிசயப் பெயரும்
என்றென்றும் ஜெயிக்கும்

4.பயங்கர சர்ப்பத்தைப் பயமின்றி எடுக்கவும்
மயங்கிடும் நஞ்சை ஜெயிக்குமே – ஆ
தயங்கி நிற்பவரை தாங்கிடும் பெலனே
தயங்கி வந்தவரை ஆற்றிடும் பெயரே

5.ஆ! என்ன இன்பம் என் ஆண்டவர் பெயரில்
ஆனந்தமே அதன் நினைவில் – ஆ
தேனிலும் இனிமைபேதைக்கு மகிமை
தேனிலும் இனிமை, ஏழைக்கும் உரிமை

6.வணங்குவார் யாவரும் வானிலும் பூவிலும்
தொனித்திட இயேசுவின் நாமம் – ஆ
மடங்குமே முழங்கால், அடங்குமே துடுக்கும்
மடங்கு மெப்பெயரும் நடுங்குமே அவர்க்கு

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo