என்ன செய்ய விரும்புகின்றீர் – Enna seiyya virumbukintreer

என்ன செய்ய விரும்புகின்றீர் – Enna seiyya virumbukintreer

என்ன செய்ய விரும்புகின்றீர்- தேவா (2)
என்னை தாயின் கருவில் தெரிந்தெடுத்தவரே
நான் என்ன செய்ய விரும்புகின்றீர்

1. அழைத்தீரே என்னை உம் சேவைக்காய்
அர்பணித்தேன் நான் உம் தேவைக்காய்
கலப்பையில் கை வைத்து திரும்புவதில்லை
கர்த்தர் நீர் இருப்பதால் கலங்குவதில்லை

2. காத்திருப்பேன் உம் சத்தம் கேட்க
தவறாமல் பேசும் உம் சித்தம் செய்ய
பாடுகளின் பாதை ஆனாலும்
ஓடுவேன் உமக்காக எந்நாளும்

3. என் கையில் நீர் கொடுத்த ஊழியத்தை
உம் நாமம் மகிமைக்காய் செய்து முடிக்க
உந்தனின் சமூகத்தில் நிற்கும்போது
நான் நம்பினவன் என்று என்னை கட்டி அணைக்க

What would you like me to do
Lord, what would you like me to do
You are the One who chose me in my mother’s womb
Tell me what would you like me to do

1.You have called me to serve you
I dedicate myself to fulfill Your need
I will not look back after putting my hand to the plough
I will not be troubled because, My Lord, You are with me
– You are the One who chose me in my mother’s womb
Tell me, what would you like me to do -2x

2. I will wait to listen to Thy voice
Speak to me Lord, Let me do Thy will
Even though it may be a path of sufferings
I will run for you ever
– You are the One who chose me in my mother’s womb
Tell me, what would you like me to do – 2x

3. Let me finish the ministry you have given me
That Thy name be glorified
When I stand in Thy presence at last
Let me be worthy to be called “Faithful”
– You are the One who chose me in my mother’s womb
Tell me, what would you like me to do

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo