எபிநேசரே உதவினீரே- Ebinesare udhavinerae

எபிநேசரே உதவினீரே- Ebinesare udhavinerae

எபிநேசரே உதவினீரே,
ஆராதனை உமக்கே,
எல்ரோயீ என்னை கண்டீரே,
ஆராதனை உமக்கே,

துதிக்கின்ற போது இறங்கிடுவீரே
துதிகளின் நடுவே வாசம் செய்வீரே
ஆராதனை உமக்கே

வாரும் தூய ஆவியே
துதிகளை ஏற்றிடுமே
ஆராதனை உமக்கே

எல்ரோயீ என்னை கண்டீரே
ஆராதனை உமக்கே
யேகோவா ராஃபா சுகம் தந்தீரே
ஆராதனை உமக்கே

Matthew: மத்தேயு :1 1. ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரனான இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய வம்சவரலாறு:
The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
4. ஆராம் அம்மினதாபைப் பெற்றான்; அம்மினதாப் நகசோனைப் பெற்றான்; நகசோன் சல்மோனைப் பெற்றான்;
And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
6/14/2020 Update
5. சல்மோன் போவாசை ராகாபினிடத்தில் பெற்றான்; போவாஸ் ஓபேதை ரூத்தினிடத்தில் பெற்றான்; ஓபேத் ஈசாயைப் பெற்றான்;
And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo