காட்டு புறாவின் இதயமே -Kaatu Puravin Ithayamae

Kaatu puravin ithayamae | En aasai neerthanaiyaa | Janet Shanthi

காட்டு புறாவின் சத்தம் – Kaatu puraavin saththam

✝️விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும்,

புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர்

உங்களுக்கு விதையை அளித்து,

அதைப் பெருகப்பண்ணி,

உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை

வர்த்திக்கச்செய்வார்.?

? Now he that ministereth seed

to the sower both minister

bread for your food,

and multiply your seed sown,

and increase the fruits of

your righteousness;?

II கொரிந்தியர் II Corinthians 9 :10

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo