நித்தம் நித்தம் பரிசுத்தர் – Niththam Niththam Parisuththar

நித்தம் நித்தம் பரிசுத்தர் – Niththam Niththam Parisuththar


பல்லவி


நித்தம், நித்தம் பரிசுத்தர் துத்தியம் செய்யும் தேவே – இவ்வாலயம்
நேயத்துடன் வரும் யாவர்க்கும் உன் அருள் தாவே.

அனுபல்லவி

எத்திசையும் பணி கர்த்தாதி கர்த்தன் நம்
ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கே துதி!
சத்ய சுவிசேஷம் எங்கும் பரம்ப
தயை அளித்தாளும் தயாபரனுக்கென்றும்
சர்வாதிகாரம் – மகிமையும் தகும் நமஸ்காரம் பெருகவும்
தத் தித் திமி தத் தித் திமி தனுத்த சேம் தரி
தாம் தரிகிட தளங்கு தோமென.

சரணங்கள்

1.அம்பரம் ஆசனம், பூமியைப் பாதத்தில் கண்டாய் – மிக
அஞ்சிப் பணிந்தோர் இருதயத்தும் குடி கொண்டாய்
இம்பர் பணிந்து நாம் ஏற்ற கிருபையைத் தந்தாய் – எங்கே
இரண்டொரு மூவர் இசைந்தாலும் வருவோம், என்றாய்,
இன்ப முழுக்க தாகும் ஞானஸ்நானம்
எல்லா உலகத்தார்க் கீயும் பிரதானம்;
அன்பர் அடையும் கருணை ராப்போஜனம்
ஆத்துமாவுக்கு நல் ஆறுதலாம் தினம்;
ஆ! உபகாரம் பரா பரன் அளித்தார் இந்நேரம் எங்கட்கெந்த
ஆபத்திலும் சாபத்திலும் அருமையாய், தேவ
கோபத்திலும் யாவற்றிலும் கிருபையாகவே. -நித்தம்


2. எத்தலத்தோர்க்கும் உன் உத்தம வார்த்தையைக் கூறும் சுவி
சேஷ குருமாருக்குக் கிருபை பெலன் தாரும்
சுத்த நற்போதகத்தில் பயிலும் நற்சபையாரும்-மெய்ச்
சுடர் வழி கண்டு நடக்கக் கருணைக் கண் பாரும்
பக்தி, விசுவாசம், நம்பிக்கை எங்களில்
பாலித்தருளும்; எக் காலும்; நிலை நிற்க
முக்தி பெறும் கடை நாள் வரை ஆவி
முத்திரையாக நிதம் புரிந்தாளும்;
மூவர் ஒன்றாய் வந் திவ் வீட்டில் மேவும்;அன்பாய் நின் – நல்வார்த்தை
முற்பட்ட மகத்துவத் தயையால் உளங்கொள
முற்பொற் சிறை நற்பிற் சிறையே வணங்கியே.- நித்தம்


Niththam Niththam Parisuththar Thuththiyam Seiyum Devae- Ivaalayam
Neayaththudan Varum Yaavarkkum Un Arul Thaavae

Eththisaiyum Pani Karththaathi Karththan Nam
Yeasu Kiristhuvin Naamaththirkkae Thuthi
Sathya Suvishesam Engum Paramba
Thayai Aliththaalum Thayaa Paranukentrum
Sarvaathikaaram Magimaiyum Thagum Namaskaaram Pearukavum
Thath Thimi Thimi Thath Thithi Thimi Thanuththa Seam Thari
Thaam Tharikida Thalangu Thomeana

1.Ambaram Aasanam Boomiyai Paathaththil Kandaai Miga
Anji Paninthor Irudhayaththum Kudi Kondaai
Imbar Paninthu Naam Yeattra kirubaiyai Thanthaai Engae
Irendoru Moovar Isainthaalum Varuvom Entraai
Inba Mulukka Thaagum Ganasnaanam
Ellaa Ulagaththaaarku Eeyum Pirathaanam
Anbar Adaiyum Karunai Raapojanam
Aathumaakku Nal Aaruthalaam Thinam
Aa Ubakaaram paraa Paran Aliththaar Innearam Enkatkentha
Aabaththilum Saabaththilum Arumaiyaai Deva
Kobaththilum Yaavattrilum Kirubaiyaagavae

2.Eththalathorkkum Un Uththama Vaarththaiyai Koorum Suvi
Seasha Kurumaarukku Kirubai Belan Thaarum
Suththa Nar Pothakaththil Payilum Narsabaiyaarum Mei
Sudar Vazhi Kandu Nadakka Karunai Kan Paarum
Bakthi Vaisuvaasam Nambikkai Engalil
Paaliththarulum Ekkaalum Nilai Nirkka
Mukthi Pearum Kadai Naal varai Aavi
Muththiraiyaaga Nitham Purintharulum
Moovar Ontraai Vanthu Eveettil Meavum Anbaai Nin Nalvaarththai
Murpatta Magaththuva Thaiyaal Ulankola
Murpor Sirai Narpir Siraiyai Vangangiyae

 

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo