రారే చూతము రాజ సుతుని | Rare Chuthamu Raja Suthuni | new Telugu christmas song 2018

రారే చూతము రాజ సుతుని – Rare Chuthamu Raja Suthuni

1.రారె చూతుము రాజసుతుడీ రేయి జనన మాయెను
రాజులకు రా రాజు మెస్సియ – రాజితంబగు తేజమదిగో ||రారె||

2.దూత గణములన్ దేరి చూడరే దైవ వాక్కులన్ దెల్పగా
దేవుడే మన దీనరూపున – ధరణి కరిగెనీ దినమున ||రారె||

3.కల్లగాదిది కలయు గాదిది గొల్ల బోయల దర్శనం
తెల్లగానదె తేజరిల్లెడి – తారగాంచరె త్వరగ రారే ||రారె||

4.బాలు డడుగో వేల సూర్యుల బోలు సద్గుణ శీలుడు
బాల బాలికా బాలవృద్ధుల – నేల గల్గిన నాధుడు ||రారె||

5.యూదవంశము నుద్ధరింప దావీదుపురమున నుద్భవించె
సదమలంబగు మదిని గొల్చిన – సర్వ జనులకు సార్వభౌముడు ||రారె||

#newTelugu #Christmas #Rare_Chuthamu

రారే చూతము రాజ సుతుని
Rare Chuthamu Raja Suthuni

#Andhra_kraisthava_keerthana
written by :
Sri. CHETTI BHANUMURTHY

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account