స్తోత్రము చేయుట – Sthothramu Cheyuta

స్తోత్రము చేయుట – Sthothramu Cheyuta

స్తోత్రము చేయుట శ్రేయస్కరమే
స్తుతులు పాడుట మనోహరమే
కృతజ్జతో పూజింతును
కృపను నిరతము పాడెదను

స్తుతికి పాత్రుడవు స్తుతికి అర్హుడవు
స్తుతికి యోగ్యుడవు స్తుతుకి అర్హుడవు
నా స్తుతికి నీవే కారణ భూతుడవు

నా ప్రార్ధన ధూపమువలె
చేతులేత్తెదన్ నైవేద్యముగా
అంగీకరించుము యేసయ్యా
నిన్నే స్తుతింతుము యేసయ్యా

స్తుతికి పాత్రుడవు స్తుతికి అర్హుడవు
స్తుతికి యోగ్యుడవు స్తుతుకి అర్హుడవు
నా స్తుతికి నీవే కారణ భూతుడవు

Sthothramu Cheyuta song lyrics in English

Sthothramu cheyuta sreyaskarame
Sthuthulu paaduta manoharame ||2||

Kruthagnatha tho poojinthumu
Krupanu niratham paadedhamu ||2||

Sthuthiki paathrudavuu.. Sthuthiki Arhudavu.. Sthuthiki Yogyudavuu.. Sthuthiki Arhudavuu..

Na Sthuthiki neeve Kaaranabhoothudavu ||2||

Sthuthi nyvedhyam anduko yesayya
Sthuthi yaagamune chesedha niratham 2:04

Na prardhana dhoopamu vole-chethulethedhan nyvedhyamu ga ||2||
Angeekarinchumu Yesayya-
Ninne sthuthinthumu Yesayya ||2||

Sthuthiki paathrudavuu.. Sthuthiki Arhudavu.. Sthuthiki Yogyudavuu.. Sthuthiki Arhudavuu..

Na Sthuthiki neeve Kaaranabhoothudavu ||2||

Sthuthi nyvedhyam anduko yesayya
Sthuthi yaagamune chesedha niratham ||2|| 4:05
Sthuthiki paathrudavuu.. Sthuthiki Arhudavu.. Sthuthiki Yogyudavuu.. Sthuthiki Arhudavuu..

Na Sthuthiki neeve Kaaranabhoothudavu ||2||

Yesayyaaa..aa.. Yesayyaaa..aa.. Yesayyaaa..aa.. Yesayyaaa..aa

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   error: Download our App and copy the Lyrics ! Thanks
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs and Lyrics
   Logo
   Register New Account