ನನ್ನ ಕೃಪಾ ನಿಧಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀವೇ – Nanna Kripa Nidhiye Nanna Palu Neeve

ನನ್ನ ಕೃಪಾ ನಿಧಿಯೇ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀವೇ
Nanna Kripa Nidhiye Nanna Palu Neeve

ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗ ನೀವೇ
Nan Sampatthu Neevallave Nanna durgha neeve

ನನ್ನ ಕೋಟೆ ನೀವೇ ಎಂದೆಂದೂ ಆಶ್ರಯವೇ
Nanna kote neeve Endhendhu Ashrayave

ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಲು
Edheyalli Oragalu Ella Helalu

ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಜಯಶಾಲಿಯಾದವನು
Nambhigasthanu Jayashaliadhavanu

ಹೋಸನ್ನಾ ಹೋಸನ್ನಾ (2) Hosanna Hosanna (2)

ನನ್ನ ಕೋಟೇ ನೀವೇ ನನ ಶರಣನು ನೀವೇ
Nanna Kote Neeve Nanna Sharana Neeve

ನನ್ನ ಗುರಾಣಿ ನೀವಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀವೇ
Nan Gurani Neevallave Nanna Bhande Neeve

ನನ್ನ ಜೀವ ಜಲವೇ ನನ್ನ ಬುಗ್ಗೆ ನೀವೇ
Nanna Jeeva Jalave Nanna Buggeyu Neeve

ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀವೇ ನನ್ನ ಭುಜಬಲವೇ
Nanna Odeya Neeve Nanna Bhujabhalave

ನೀವೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು ನನ್ನ ಆರಂಭವೇ
Neeve Nan Bayakeyu Nanna Aarambhave

ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವೇ ನನ್ನ ಆಮೆನ್ ನೀವೇ
Nanna Vakdhaanave Nanna Amen Neeve

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo