ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ – Iduvaregu nanna Nadasiruve

Deal Score+4
Deal Score+4

ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ – Iduvaregu nanna Nadasiruve

ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ನಡೆಸುವೆ ನೀ(2)

ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಯೀರೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ವೆ
ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಶಮ್ಮ
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೆ(2)

ನಡೆಸುವೆ ನೀ ಎಂದೆಂದೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ(2)

ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಯೀರೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ವೆ
ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಶಮ್ಮ
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೆ

ಈ ನನ್ನ ದೇವ ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವ
ಸದಾಕಾಲವೂ ನನ್ನ ದೇವ(2)
ಮರಣದವರೆಗೂ ನಡೆಸುವನು
ನನ್ನ ನಡೆಸುವನು(2)

ನಡೆಸುವೆ ನೀ ಎಂದೆಂದೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ(2)

ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಯೀರೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ವೆ
ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಶಮ್ಮ
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೆ

ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ(2)
ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ
ನಂಬಿಗಸ್ಥನಾಗಿರುವಿ(2)

ನಡೆಸುವೆ ನೀ ಎಂದೆಂದೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಡೆಸುವೆ ನೀ(2)

ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಯೀರೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ವೆ
ನೀನೇ ಯೇಹೋವ ಶಮ್ಮ
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೆ

Nadesuve Nee song lyrics in kannada

Nadesuve Nee 

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo