ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವದೇ – christmas andare kristanannu stutisuvade

Deal Score0
Deal Score0

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವದೇ – christmas andare kristanannu stutisuvade

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವದೇ (ಆರಾಧಿಸುವದೇ) ಆತನ ಜನನವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇ (2)
ಪರಲೋಕ ಪುತ್ರನು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು (2)

1.ಈ ಯೇಸು ಜನನಕೆ ಮುಂಚೆ
ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ಆತನು ಅತಿಶಯ ಪಡದೆ
ಎಂತಹ ದೀನತೆಯ ತೋರಿದನು (2)
ಆದರೂ ಹೆರೋದನಂತಲ್ಲದೆ ಗೋದಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದನು (2)
ಆತನ ಜನನದಿನ ನನಗೆ ದೀನತೆ ಕಲಿಸಿತು (2)

2.ದುಷ್ಟನ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಾತನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಆತನು ನಿಂತನು
ಶಿಶುವಾಗಿ ಆತನು ಇರದೆ ನನ್ನನ್ ಶಿಶುವಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ (2)
ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಂಬ ಮಾತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು (2)
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಪರಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿದನು. (2)

3 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್
ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮಾರ್ಗವೇ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಜ್ಜೀವನವ ತರಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ (2)
ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಶ್ವಾಸಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೆಳಗಿಸಲಿ (2)
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಿನಗಳನ್ನು
ನಾವು ನೋಡಲು ಬಯಸುವೆವು (2)

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo