தேவனைத் துதியுங்கள் அல்லேலூயா – Devanai Thuthiyungal Allleluya

தேவனைத் துதியுங்கள் அல்லேலூயா – Devanai Thuthiyungal Allleluya

பல்லவி

தேவனைத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா
தேவனைத் துதியுங்கள் – ஆ-ஆ-ஆ-ஆ

சரணங்கள்

1. அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்
அவரைத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா – தேவனை

2. அவர் வல்லமை விளங்கும் ஆகாய விரிவைப்
பார்த்துத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா – தேவனை

3. அவர் வல்லமையுள்ள கிரியைகளுக்காக
அவரைத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா – தேவனை

4. மாட்சிமை பொருந்திய மகத்துவத்திற்காய்
அவரைத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா – தேவனை

5. எக்காள தொனியோடே அவரைத் துதியுங்கள்
வீணை சுரமண்டலத்தோடே – அல்லேலூயா – தேவனை

6. தம்புரோடும் நடனத்தோடும் துதியுங்கள்
யாழோடும் தீங்குழலோடும் – அல்லேலூயா – தேவனை

7. ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும்
அவரைத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா – தேவனை

8. பேரோசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும்
அவரைத் துதியுங்கள் – அல்லேலூயா – தேவனை

9. சுவாசமுள்ள யாவும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
அல்லேலூயா ஆமென் – அல்லேலூயா – தேவனை

Devanai Thuthiyungal Allleluya song lyrics in english

Devanai Thuthiyungal -Alleluya
Devanai Thuthiyungal – Aa Aa…

1.Avarurada Parisuththa Sthalaththil
Avarai Thuthiyungal – Alleluya

2.Avar Vallamai Vilangum Aagaya Virivai
Paarththu Thuthiyungal – Alleluya

3.Avar Vallamaiyulla Kiriyaikalukkaga
Avarai Thuthiyungal – Alleluya

4.Maatchimai Porunthiya Makaththuvaththirkaga
Avarai Thuthiyungal – Alleluya

5.Ekkaala Thoniyodae Avarai Thuthiyungal
Veenai Suramandalaththodae – Alleluya

6.Thamburodum Nadanaththodum Thuthiyungal
Yaalodum Theengulalodum – Alleluya

7.Oosaiyulla Kaithaalangalodum
Avarai Thuthiyungal – Alleluya

8.Pearaasaiyulla Kaithaalangalodum
Avarai Thuthiyungal – Alleluya

9.Suwasamulla Yaavum Kartharai Thuthiyungal
Alleluya Amen – Alleluya

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo