നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നൊരു – Nee Praarthichaal Kelkkunnoru Daivamund

Deal Score0
Deal Score0

നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നൊരു – Nee Praarthichaal Kelkkunnoru Daivamund

Nee Praarthichaal Kelkkunnoru Daivamund
Nee Yaachichaal Avanennum Utharam Nalkum
Nee Karanjaal Kanneeroppum Daivamund
Nee Vilichaal Vilippurathetheedumavan

Nee Praarthichaal Kelkkunnoru Daivamund
Nee Yaachichaal Avanennum Utharam Nalkum
Nee Karanjaal Kanneeroppum Daivamund
Nee Vilichaal Vilippurathetheedumavan

Karthavaam, Daivathil, Vishwasichaal
Albhuthangal, Kaanum Nee, Nishchayam
Vishwaasathil Nee, Urachu Ninnaal
Ethikkum, Daivam Ninne, Swargga Raajyathil

Karthavaam, Daivathil, Vishwasichaal
Albhuthangal, Kaanum Nee, Nishchayam
Vishwaasathil Nee, Urachu Ninnaal
Ethikkum, Daivam Ninne, Swargga Raajyathil

—–

Ninne Kaakkuvaan Karuthuvaan Karuthullavan
Ninne Thaanguvaan Shakthanaayon Koodeyund
Ninte Thakarchayil Ninnumavan Karakayattum
Ninne Kooriruttil Ennumavan Vazhi Nadathum

Ninne Kaakkuvaan Karuthuvaan Karuthullavan
Ninne Thaanguvaan Shakthanaayon Koodeyund
Ninte Thakarchayil Ninnumavan Karakayattum
Ninne Kooriruttil Ennumavan Vazhi Nadathum

Karthavam, Daivathil, Vishwasichaal
Albhuthangal, Kanum Nee, Nishchayam
Vishwasathil Nee, Urachu Ninnaal
Ethikkum, Daivam Ninne, Swarga Rajyathil

Karthavam, Daivathil, Vishwasichaal
Albhuthangal, Kaanum Nee, Nishchayam
Vishwasathil Nee, Urachu Ninnaal
Ethikkum, Daivam Ninne, Swarga Rajyathil

—–

Ninte Kudumbathin Kshaamathin Nerangalil
Kaakkayaal Aahaaram Nalkuvamavan
Ninte Bhavanathil Rogangal Eridumbol
Saukhyam Nalkum Mahaa Vaidhyanavan

Ninte Kudumbathin Kshaamathin Nerangalil
Kakkayaal Aahaaram Nalkuvamavan
Ninte Bhavanathil Rogangal Eridumbol
Saukhyam Nalkum Mahaa Vaidhyanavan

Karthavaam, Daivathil, Vishwasichaal
Albhuthangal, Kaanum Nee, Nishchayam
Vishwaasathil Nee, Urachu Ninnaal
Ethikkum, Daivam Ninne, Swargga Raajyathil

Karthavaam, Daivathil, Vishwasichaal
Albhuthangal, Kaanum Nee, Nishchayam
Vishwaasathil Nee, Urachu Ninnaal
Ethikkum, Daivam Ninne, Swargga Raajyathil

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo