വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനെ – Vishudhiyil Bayankarane

Anil Adoor
Deal Score0
Deal Score0

വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനെ – Vishudhiyil Bayankarane

Vishudhiyil Bayankarane asudhanaya ennayum vishudhanay mattunathacharyame (2)
Karunayin sambandhaney snehicha mahasnehamo kribayaley ulavaya dhanamallo(2)
Hallelujah(4) Aaradhana(4)

Nambil thanna sakthiyal chothichathilum ninachathilum athyunthambaramayi nadathunoney
Karunayin sambandhaney snehicha mahasnehamo kribayaley ulavaya dhanamallo(2)
Hallelujah(4) Aaradhana(4)

Vishudhiyil Bayankarane asudhanaya ennayum vishudhanay mattunathacharyame (2)
Karunayin sambandhaney snehicha mahasnehamo kribayaley ulavaya dhanamallo(2)
Hallelujah(4) Aaradhana(4)

Vishudhiyil Bayankarane song lyrics in malayalam

വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനെ അശുദ്ധനായ എന്നെയും
വിശുദ്ധനായ്‌ മാറ്റുന്നതാച്ചര്യമേ (2)

കരുണയിൻ സമ്പനെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹമോ
കൃപയാലേ ഉളവായ ധനമല്ലോ (2)

ഹാല്ലേലുയ്യാ… ഹാല്ലേലുയ്യാ…. ഹാല്ലേലുയ്യാ…. ഹാല്ലേലുയ്യാ…
ആരാധന……… ആരാധന………… ആരാധന………….. ആരാധന…

1 .നമ്മിൽ തന്ന ശക്തിയാൽ ചോതിച്ചതിലും നിനച്ചത്തിലും
അത്യന്തം പരമായി നടത്തുന്നോനെ
കരുണയിൻ സമ്പനെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹമോ
കൃപയാലേ ഉളവായ ധനമല്ലോ (2)

ഹാല്ലേലുയ്യാ… ഹാല്ലേലുയ്യാ…. ഹാല്ലേലുയ്യാ…. ഹാല്ലേലുയ്യാ…
ആരാധന……… ആരാധന………… ആരാധന………….. ആരാധന…
(വിശുദ്ധിയിൽ)

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo