இயேசுநாதனே இரங்கும் – Yesu Nathanae Irangum

பல்லவி
ஏசுநாதனே!-இரங்கும் என்-ஏசு நாதனே

அனுபல்லவி

ஆசைக்கிறிஸ் தென தன்புள்ள நேசனே, அருளே, தெருளே, பொருளே,
ஆவல் ஆகினேன்-மகா பிரலாபம் மூழ்கினேன்;
ஐயா, நேயா, தூயா, ரட்சியும்;
ஆபத்தினால் பரிதபித்து நிற்கிறேன். – ஏசு

சரணங்கள்

1. அருமை ரட்சகனே; உனை அல்லாமல் ஆதரவார்? ஐயா?
ஆத்தும நாயகன் நீ என்னக்கல்லவோ? அன்புகூர், மெய்யா,
தருணம், தருணம், கைவிடாதேயும்; தலைவா, வலவா, நலவா,
தாமதியாதே;-கிருபை செயும், ஸ்வாமி-இப்போதே,
தாதா! நாதா! நீ தா! நீ கா!
தருமப் பிரகாசனே, பரம சருவேசனே. – ஏசு

2. ஐந்து காயத்தின் கிருபைக் கோட்டையில் அடைக்கலந்தாவே,
ஆதாமின் பாவத்தால் மானிடன் ஆன மெய் வாழ்வே,
விந்தைக் கிருபை அளிக்க வேண்டும்; விமலா, நிமலா, அமலா,
வேறு பண்ணாதே,-மிகும் சீறு-மாறு நண்ணாதே;
மேலா, கோலா, நூலா, நீயே
விரும்பிச் சேரும், கோவே; திரும்பிப் பாரும், தேவே. – ஏசு

குறித்தகாலத்துக்குத் தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; முடிவிலே அது விளங்கும், அது பொய் சொல்லாது; அது தாமதித்தாலும் அதற்குக் காத்திரு; அது நிச்சயமாய் வரும், அது தாமதிப்பதில்லை.

For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie: though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry.

ஆபகூக் : Habakkuk:2:3

Posted by ChristianMedias on Friday, December 9, 2016
1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo