சீர்ப்படுத்துவார் | SEERPADUTHTHUVAAR | THE PROMISE 2022

சீர்ப்படுத்துவார் | SEERPADUTHTHUVAAR song lyrics

Tamil Lyrics
இல்லாமல் செய்வேன் என்று சொன்னோர் முன்

இடம் கொள்ளாமல் பெருகச்செய்யும் தேவன்
உன்னை இல்லாமல் செய்வேன் என்று சொன்னோர் முன்
இடம் கொள்ளாமல் பெருகச்செய்யும் தேவன்
நேராகும் வாய்ப்பில்லா உன் வாழ்வை
சீராக மாற்றிட வருவாரே

Chorus:
சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்

Stanza -1
கொஞ்சகாலம் கண்ட பாடுகள் எல்லாமே
பனிபோல உந்தன் முன்னே உருகிப்போகும்
கொஞ்சகாலம் கண்ட பாடுகள் எல்லாமே
பனிபோல உந்தன் முன்னே உருகிப்போகும்
உன் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாமே மாறும்
உன் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாமே மாறும்
புது நன்மைகள் உன்னை சேரும்

Chorus:
சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்

Stanza -2
மேன்மையை தடுக்க நின்ற கூட்டங்கள் எல்லாமே
தேவன் உன் கூட என்று வணங்கி நிற்கும்
மேன்மையை தடுக்க நின்ற கூட்டங்கள் எல்லாமே
தேவன் உன் கூட என்று வணங்கி நிற்கும்
உனை பகைத்தவர் தந்திட்ட காயங்கள் மாறும்
உனை பகைத்தவர் தந்திட்ட காயங்கள் மாறும்
உன் மேன்மை உன் கையில் சேரும்

Chorus:
சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை சீர்படுத்துவார் ஸ்திரப்படுத்துவார் பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்
உன்னை பெலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவார்

Seerpaduthuvaar is a promise song for this New Year 2022 featuring Dr.Paul Dhinakaran, Sis. Evangeline Paul Dhinakaran, Samuel Dhinakaran, Stella Ramola, Ps. Alwin Thomas, Ps. John Jebaraj, Ps. Gersson Edinbaro, Ps. Benny Joshua, Bro. Zac Robert, Cherie Mitchelle and Ps. Jasmin Faith. All these people of God, reminiscing all their personal experiences, sing how majestically God can build up and restore your life amidst all the sorrow as per the bible verse from 1 Peter 5:10. Even when problems seem to appear like mountains on your front, they will melt in the presence of the Lord. Sing along to feel His presence and experience His greatness in your life!

A ‘True Friend’ Production
Music Credits:
Lyrics and Tune – Ps. John Jebaraj
Music production – Derrick Paul (Quenchsoundstudios)
Music producer and arranger – Derrick Paul
Veenai – Haritha
Flutes – Jotham
Indian percussions – Kiran
Guitars – Godfrey Immanuel
Rhythm programing – Derrick Paul
Recording Engineer – Jacob Daniel
Live instruments recorded @ Oasis Studio Recorded by Prabhu Immanuel
Melodyne by David selvam
Mix and master – David selvam @ Berachah studios

Video Credits:
Video production – Efi James Stephanas, NEJO PRODUCTION and Team
Production Asst. – Madhan Sam, Joseph Antony
Photography – Augustin Samraj
Graphic Art – K Anil
Special thanks – Jesus Calls Media staff

#seerpaduthuvaar #thepromise2022 #FamilyChannel #NewYearsong #newyear2022 #DrPaulDhinakaran #EvangelinePaulDhinakaran #SamuelDhinakaran #StellaRamola #AlwinThomas #JohnJebaraj #GerssonEdinbaro #BennyJoshua #ZacRobert #CherieMitchelle #JasminFaith #tamilchristiansong #newtamilchristiansong #tamilchristiansong2022

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo