சுத்திகரிப்பு எனக்குண்டு – Suththikarippu Enakkundu

சுத்திகரிப்பு எனக்குண்டு – Suththikarippu Enakkundu

I am so glad there’s cleansing for me (Tune: 473)

மெட்டு (ஆனந்தம் இயேசு நேசிக்கிறார்
சுத்திகரிப்பு எனக்குண்டு
எனக்குண்டு எனக்குண்டு
சுத்திகரிப்பு எனக்குண்டு
ஆனந்தம் எனக்குண்டு!

Suththikarippu Enakkundu song lyrics in english

Suththikarippu Enakkundu
Enakkundu Enakkundu
Suththikarippu Enakkundu
Aanantham Enakkundu

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo