నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ – Nee Krupa Nee Daya Mamu

Deal Score+1
Deal Score+1

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ – Nee Krupa Nee Daya Mamu

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా..

నీ కృప చూపి బ్రతికించినా ప్రభు
నీ దయ చూపి కాపాడినావు
నీ మంచి మాటలే మాకు వినిపించి నావయ..
క్రీస్తేసువా.. ఆ.. ఆ..మా నడత సరిచేయవా..

Verse 1
నీ నీతిని నీ రాజ్యమును మొదట వేతకమన్నావయా
నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్నావుగా. ఆ. ఆ..
క్రీస్తేసు వా.. ఆ.. ఆ..మా నడత సరి చేయవా

Chorus
నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా..

Verse 2
నా సహోదరుడు నా యెడల తప్పిదములు చేసిన యెడల
డెబ్బది యేళ్ల మార్లు వరకు క్షమించమన్నావుగా ఆ…ఆ..
క్రీస్తేసు వా.. ఆ.. ఆ..మా నడత సరిచేయవా.

Chorus
నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా..

Verse 3
ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుట కంటేనూ
సూది బేజ్జములో ఒంటె దూరుట సులబమన్నావుగా. ఆ . ఆ ..
క్రీస్తేసు వా.. ఆ.. ఆ..మా నడత సరి చేయవా

Chorus
నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా..

నీ కృప చూపి బ్రతికించినా ప్రభు
నీ దయ చూపి కాపాడినావు
నీ మంచి మాటలే మాకు వినిపించి నావయ..
క్రీస్తేసువా.. ఆ.. ఆ..మా నడత సరిచేయవా..

నీ కృప నీ దయ మము వీడి పోలేదయ
అనుక్షణం అనుదినం మా తోడుగా నిలచావయా..

Nee Krupa Nee Daya Mamu song lyrics in english

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya…

Nee Krupa Choopi Brathikinchinaa Prabhu
Nee Daya Choopi Kaapaadinavu
Nee Manchi Maatale Maaku Vinpinchi Naavaya
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa..Maa Nadatha Saricheyavaa…

Chorus
Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya…

Verse 1
Nee Neethini Nee Raajyamunu Modata Vethakamannavaya
Ninnu Vale Nee Porugu Vaarini Preminchamannavugaa Aa…Aa….
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa..Maa Nadatha Saricheyavaa…

Chorus
Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya…

Verse 2
Naa Sahodharudu Naa Yedala Thappidhamulu Chesina Yedala
Debbadhi Yella Maarlu Varaku Kshaminchamannavuga. Aa. Aa..
Kreesthesuvaa..Aa..Aa..Maa Nadatha Saricheyavaa…..

Chorus
Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya…

Verse 3
Dhanavanthudu Paraloka Rajyamulo Praveshinchuta Kantenu
Soodhi Bejjamulo Onte Dooruta Sulabhamannavugaa..Aa..Aa
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa..Maa Nadatha Saricheyavaa…

Chorus
Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya…

Nee Krupa Choopi Brathikinchinaa Prabhu
Nee Daya Choopi Kaapaadinavu
Nee Manchi Maatale Maaku Vinpinchi Naavaya
Kreesthesuvaa.. Aa.. Aa..Maa Nadatha Saricheyavaa…

Nee Krupa Nee Daya Mamu Veedipoledaya
Anukshanam Anudinam Maa Thodugaa Nilichaavayya

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo