சோபனமே சோபனமே – Sobanamae Sobanamae Lyrics

சோபனமே சோபனமே – Sobanamae Sobanamae Lyrics

பல்லவி

சோபனமே, சோபனமே
சோபன பெண்காள் சோபனமே
தீப ஞான ஸ்நான பிரதாப
தேவதை பெண்காள் சோபனமே

சரணங்கள்

1. சங்கை மணாளர்க்கு சோபனம் சோபனம்
தாவீது மைந்தர்க்கு சோபனம் சோபனம்
எங்கள் அரசர்க்கு சோபனம் சோபனம்
இயேசு நாதர்க்கு சோபனம் சோபனம் — சோபனமே

2. ஆட்டு குட்டிக்கு சோபனம் சோபனம்
அவர் மனைவிக்கு சோபனம் சோபனம்
தேட்ட கணவர்க்கு சோபனம் சோபனம்
செல்வ குமாரிக்கு சோபனம் சோபனம் — சோபனமே

Sobanamae Sobanamae Lyrics in English

Sobanamae Sobanamae
Sobana Penkaal Sobanamae
Deepa Gnaana Snana Pirathaaba
Devathai Penkaal Sobanamae

1.Sangai Manaalarkku Sobanam Sobanamae
Thaaveethu Maintharkku Sobanam Sobanamae
Engal Arasarkku Sobanam Sobanamae
Yesu Naatahrkku Sobanam Sobanamae

2.Aattu Kuttiku Sobanam Sobanamae
Avar Manaivikku Sobanam Sobanamae
Thetta Kanavarkku Sobanam Sobanamae
Seva Kumaarikku Sobanam Sobanamae

பாடலின் பொருள்

பல்லவி

மங்களம் மங்களமே! உயர்ந்து ஒளி வீசும் அழகான
ஞானஸ்நான தெய்வ தூதுவப் பெண்களுக்கு மங்களமே!

சரணங்கள்

1.சிறப்புமிக்க மணமகனுக்கு மங்களம், தாவீதின் குமாரனுக்கு மிகவும் மங்களம், எங்கள் ராஜாவுக்கு மங்களம். இயேசு நாதருக்கு மங்களம், மங்களம்.

2. ஆட்டுக்குட்டியானவராகிய குமாரனுக்கு மங்களம், அவர் மனைவியாகிய
திருச்சபைக்கு மங்களம், தேற்றரவாளனாகிய ஆவியானவருக்கு மங்களம். செல்வகுமாரியாகிய திருச்சபைக்கு மங்களம்.

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo