பரிசுத்தரே என் இயேசுவே – Parisuththaerae En Yesuvae

பரிசுத்தரே என் இயேசுவே – Parisuththaerae En Yesuvae

பரிசுத்தரே என் இயேசுவே அழைத்தீர் உம் கிருபையினால்
பரிகாரியே பலியானீரே என்னை உம்மை போல் மாற்றிடவே

Chorus
ஆவியான தேவனே ஆட்கொள்ளும் என் இயேசுவே
உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம் திருசித்தம் செய்யவே

என் எண்ணம் எல்லாம் உமதாகணும்
என் ஏக்கம் எல்லாம் உமதாகணும்
உருவாக்குமே என்னை உருமாற்றுமே
உம் சாயலாய் என்னை மாற்றிடுமே

நான் விரும்பும் சுத்தனாய் அல்ல
நீர் விரும்பும் பரிசுத்தனாய் மாற்றிடும்
புடமிடுமே என்னை புதிதாக்குமே
உம் மகிமையை நான் காணணுமே

AAVIYANA DEVANAE

If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies
through his Spirit who dwells in you.
Romans 8:11

Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ!

What a promise we cherish as believers that the Holy Spirit dwells in us and empowers us to do things that are unimaginable by our strength.
As we yield to the Holy spirit and allow Him to work on our behalf, His power manifests and God’s perfect will is fulfilled in our lives.

This song ‘Aaviyana Devanae’ is a testament to that truth about the Holy Spirit who dwells among His people. As you listen to this song, may you be encouraged to invite more of His presence into your lives.

As the promise proclaims, ‘Not by might nor by power, but by the Spirit of the LORD Almighty’ we will manifest the glory of God in our lives. Amen.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo