ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ ರಾಜನೇ – Nan devane Nan Raajane

ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ ರಾಜನೇ – Nan devane Nan Raajane

ನನ್ ದೇವನೇ ನನ್ ರಾಜನೇ
ಹುಡುಕುವೆನು ಮುಂಜಾನೆಯೇ
ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ
ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲಾ

ನೀರಿಲ್ಲದ ನೆಲದಂತೆ
ದಾಹದಿ ಇರುವೆನು
ನಿನ್ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ
ಅಂತರ್ಯ ತವಕಿಸಿದೆ

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೆನಸುವೆನು
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸುವೆನು
ನಿನ್ನ ನೆನಪೆ ನನ್ನ ಕನಸು
ನನ್ನಾಪ್ತನು ನೀನೇ ಅಯ್ಯಾ

ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟವು ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಯು
ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಶ್ರೆಷ್ಟವು
ನನ್ನ ತುಟಿಯು ಸ್ತುತಿಸುವುದು
ಜೀವವುಳ್ಳ ದಿನವೆಲ್ಲ

Nan devane Nan Raajane song lyrics in English

Nan devane, Nan Raajane
Hudukuvenu munjaaneye
Agathyavella nine Ayya
Jeevavulla Dinavella

Neerillada neladhanthe
Dhaahadhi iruvenu
Nin Balakkaagi, Nin Mahimegaagi
Antharya thavakiside

Haasigeyallu nenasuvenu
Raathriyallu dhyanisuvenu
Ninna nenape nanna Kanasu
Nannaapthanu nine Ayya

Athi shreshtavu nin preethiyu
Jeevakintha athi shreshtavu
Nanna thutiyu sthuthisuvudu
Jeevavulla dinavella

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo