ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா – Aananthamae Jeyaa Jeyaa song lyrics

ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா – Aananthamae Jeyaa Jeyaa song lyrics
 

ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா!
அகமகிழ்ந்தனைவரும் பாடிடுவோம்
ஞானரட்சகர் நாதர் நமை – இந்த
நாள்வரை ஞாலமதினில் காத்தார் – புகழ்

1. சங்கு கனம் வளர் செங்கோலரசிவை
தளராதுள கிறிஸ்தானவராம்
எங்கள் ரட்சகரேசு நமை – வெகு
இரக்கங் கிருபையுடன் ரட்சித்ததால் – புகழ்

2. முந்து வருட மதனில் மனுடரில் வெகு
மோசகஸ்திகள் தனிலேயுழல
தந்து நமக்குயிருடையுணவும் – வெகு
தயவுடன் யேசு தற்காத்ததினால் – புகழ்

3. பஞ்சம்பசிக்கும் பட்டயத்துக்கும் வெகு கொடும்
பாழ் கொள்ளைநோய் விஷதோஷத்திற்கும்
தஞ்சரட்சகர் தவிர்த்து நமை – இத்
தரைதனில் குறைதணித் தாற்றியதால் – புகழ்

Aananthamae Jeyaa Jeyaa song lyrics in English 

Aananthamae! Jeyaa! Jeyaa!
Akamagizhnthanaivarum Paadiduvoem
Gnaanaratsakar Naathar Namai – Intha
Naalvarai Gnaalamathinil Kaaththaar – Pugazh

1. Sanku Kanam Valar Senkoelarasivai
Thalaraathula Kiristhaanavaraam
Enkal Ratsakaraesu Namai – Vegu
Irakkam Kirupaiyudan Ratsiththathaal – Pugazh

2. Munthu Varuda Mathanil Manudaril Vegu
Moesakasthikal Thanilaeyuzhala
Thanthu Namakkuyirudaiyunavum – Vegu
Thayavudan Yaesu Tharkaaththathinaal – Pugazh

3. Pagnsampasikkum Pattayaththukkum Veku Kodum
Paazh Kollainoey Vishathoeshaththirkum
Thagnsaratsakar Thavirththu Namai – Ith
Tharaithanil Kuraithanith Thaarttriyathaal – Pugazh

தேவனாகிய கர்த்தர் உண்டாக்கின சகல காட்டு ஜீவன்களைப்பார்க்கிலும் சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாயிருந்தது. அது ஸ்திரீயை நோக்கி: நீங்கள் தோட்டத்திலுள்ள சகல விருட்சங்களின் கனியையும் புசிக்கவேண்டாம் என்று தேவன் சொன்னது உண்டோ என்றது.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the LORD God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
ஆதியாகமம் | Genesis: 3: 1

#Iphone #smartwatch #dress #shoes #mobile #laptop #kitchen #garden #kids #bible #music #samsung #Apple #Vivo #Oppo #oneplus #CCTV #DSLR #soundbar #TV #electronics
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo