அனுசரிக்க தேவா- Anusarikka deva

அனுசரிக்க தேவா – Anusarikka Deva

1. அனுசரிக்க தேவா
அனுதினம் போதியும்
என்னை நேசித்த நேசா
என்றும் உம்மை நேசிப்பேன்

2. அன்புடனே சேவிப்பேன்
இன்பம் ஈயும் அதுவே
என்னை நேசித்த நேசா
என்றும் உம்மை நேசிப்பேன்

3. நீர் சென்ற பாதை செல்ல
பார்த்திபா போதித்திடும்
என்னை நேசித்த நேசா
என்றும் உம்மை நேசிப்பேன்

4. காட்டுவேன் என் நேசத்தை
சாட்சியால் இப்பாருக்கே
என்னை நேசித்த நேசா
என்றும் உம்மை நேசிப்பேன்

Anusarikka deva song lyrics in english 

1.Anusarikka Deva
Anuthinam Pothiyum
Ennai Neasiththa Neasaa
Entrum Ummai Neasippean

2.Anbudan Seavippean
Inbam Eeyum Athuvae
Ennai Neasiththa Neasaa
Entrum Ummai Neasippean

3.Neer Sentra Paathai sella
Paarththibaa Pothithidum
Ennai Neasiththa Neasaa
Entrum Ummai Neasippean

4.kaattuvean En Neasaththai
Saatchiyaal Ippaarukkae
Ennai Neasiththa Neasaa
Entrum Ummai Neasippean

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo