என் மீட்பர் சிந்தின இரத்தத்தினால் – En Meetpar Sinthina Raththathinaal

என் மீட்பர் சிந்தின இரத்தத்தினால் – En Meetpar Sinthina Raththathinaal

1. என் மீட்பர் சிந்தின இரத்தத்தினால்
செய்யும் சுத்தம்!
என் பாவம் நீங்க நான் ஜெபிப்பதால்
செய்யும் சுத்தம்!
முன் பாவச் சேற்றிலே நான் அமிழ்ந்தேன்
அநேகமாய்த் தப்பிதங்கள் செய்தேன்
நீர் தந்த வாக்கை நான் நம்பி வாறேன்
செய்யும் சுத்தம்!

2. நான் வெறுக்கும் உள் வினையினின்றும்
செய்யும் சுத்தம்!
லோக மாம்ச பாசக் கறையினின்றும்
செய்யும் சுத்தம்!
மீட்பரே! உம் வாக்கை நம்பி வாறேன்
மாய்மாலனாய் உம்மை நோகமாட்டேன்
லோகத்தார் செல்பாதை செல்லமாட்டேன்
செய்யும் சுத்தம்!

3. வாதிக்கும் பாவத் துக்கத்தினின்று
செய்யும் சுத்தம்!
நாசத்தைக் காட்டும் பயத்தினின்று
செய்யும் சுத்தம்!
மீட்பரே! உம்மால் நான் கழுவப்பட
பிள்ளைபோல் நம்பி என் கையை நீட்ட
துணிந்து நீர் என்னை சுத்தி செய்ய
கெஞ்சுகிறேன்!

4. லோகத்தார் வீம்புக் கஞ்சாதபடி
செய்யும் சுத்தம்!
பயமின்றி உம்மைப் போற்றும்படி
செய்யும் சுத்தம்!
உம்மை நான் சேர்ந்தவன் என்றறிய
என்னைப் பலப்படுத்தி நீர் ஆள
சோதனை நாளில் நான் கீதம் பாட
செய்யும் சுத்தம்!

En Meetpar Sinthina Raththathinaal song lyrics in English 

1.En Meetpar Sinthina Raththathinaal
Seiyum Suththam
En Paava Neenga Naan Jeippathaal
Seiyum Suththam
Mun Paava Seattrilae Naan Amilnthean
Anegamaai Thappithangal Seithean
Neer Thantha Vaakkai Naan Nambi Varaen
Seiyum Suththam

2.Naan Verukkum Ul Vinaiyinintrum
Seiyum Suththam
Loga Maamsa Paasa Karaiyinintrum
Seiyum Suththam
Meetparae Um Vaakkai Nambi Vaarean
Maaimaalanaai Ummai Nogamattean
Logaththaar Selpaathai Sellamattean
Seiyum Suththam

3.Vaathikkum Paava Thukkaththinintru
Seiyum Suththam
Naasaththai Kaattum Bayaththinintru
Seiyum Suththam
Meetparae Ummaal Naan Kazhuvapada
Pillaipol Nambi En Kaiyai Neetta
Thuninthu Neer Ennai Suththi Seiya
Kenjukirean

4.Logaththaar Veembu kanjathapadi
Seiyum Suththam
Bayamentri Ummai Pottrumpadi
Seiyum Suththam
Ummai Naan Searnthavan Entariya
Ennai Balapaduththi Neer Aala
Sothanai Naalil Naan Geetham Paada
Seiyum Suththam

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo