ഭയമോ ഇനി എന്നിൽ സ്ഥാനമില്ല – Bhayamo eni ennil sthhaanamilla

Deal Score0
Deal Score0

ഭയമോ ഇനി എന്നിൽ സ്ഥാനമില്ല – Bhayamo eni ennil sthhaanamilla song lyrics

Yaahe – Lyrics by Sam Padinjarekkara

ഭയമോ ഇനി എന്നിൽ സ്ഥാനമില്ലBhayamo eni ennil sthhaanamilla
ഭയമോ ഇനി എന്നിൽ സ്ഥാനമില്ല
എൻ ഭാവിയെല്ലാം താതൻ കരങ്ങളിലാ
നിരാശ ഇനി എന്നെ തൊടുകയില്ല
പ്രത്യാശയാൽ അനുദിനം വർദ്ധിക്കട്ടെ
Bhayamo eni ennil sthhaanamilla
En bhaaviyellaam thaathan karngalilaa
Niraasha eni enne thodukayilla
Prathyaashayaal anudinam varddhikkatte
യാഹേ അങ്ങെന്നും എൻ ദൈവം
തലമുറ തലമുറയായി
യാഹേ അങ്ങെന്റെ സങ്കേതം
തലമുറ തലമുറയായി
Yaahe angennum en Daivam
thalamura thalamurayaayi
Yaahe angente sangketham
Thalamura thalamurayaayi
നീ മയങ്ങുകില്ല നീ ഉറങ്ങുകില്ല
യിസ്രായേലിൻ പരിപാലകൻ താൻ (2)
Nee mayngukilla nee urangukilla
Israayelin paripaalakan thaan (2)
മരണഭയം എല്ലാം മാറിടട്ടെ
ശത്രുഭീതി എല്ലാം നീങ്ങീടട്ടെ
മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ ശത്രുവെ തകർത്തവൻ
സകലത്തിനും മീതെ ഉന്നതനാം
Maranabhayam ellaam maaridatte
Shathrubheethi ellaam neengidatte
Maranathe jayichavan shathruve thakarthavan
Sakalathinum meethe unnathanaam
തോൽവികളെല്ലാം മാറിടട്ടെ
രോഗങ്ങൾ ക്ഷീണങ്ങൾ നീങ്ങീടട്ടെ
ജയാളിയായവൻ രോഗിക്ക് വൈദ്യൻ
സർവ്വശക്തൻ എന്റെ രക്ഷയല്ലോ
Tholvikalellaam maaridatte
Rogangal ksheenangal neengidatte
Jayaaliyaayavan rogikku vaidyan
Sarvashakthan ente rakshayallo

ഭയമോ ഇനി എന്നിൽ സ്ഥാനമില്ല – Bhayamo eni ennil sthhaanamilla

Yaahe – Tamil christian song lyrics by Robert Roy

Yaahe – Lyrics by Sam Padinjarekkara

ഭയമോ ഇനി എന്നിൽ സ്ഥാനമില്ല
എൻ ഭാവിയെല്ലാം താതൻ കരങ്ങളിലാ
നിരാശ ഇനി എന്നെ തൊടുകയില്ല
പ്രത്യാശയാൽ അനുദിനം വർദ്ധിക്കട്ടെ
Bhayamo eni ennil sthhaanamilla
En bhaaviyellaam thaathan karngalilaa
Niraasha eni enne thodukayilla
Prathyaashayaal anudinam varddhikkatte

യാഹേ അങ്ങെന്നും എൻ ദൈവം
തലമുറ തലമുറയായി
യാഹേ അങ്ങെന്റെ സങ്കേതം
തലമുറ തലമുറയായി
Yaahe angennum en Daivam
thalamura thalamurayaayi
Yaahe angente sangketham
Thalamura thalamurayaayi

നീ മയങ്ങുകില്ല നീ ഉറങ്ങുകില്ല
യിസ്രായേലിൻ പരിപാലകൻ താൻ (2)
Nee mayngukilla nee urangukilla
Israayelin paripaalakan thaan (2)

മരണഭയം എല്ലാം മാറിടട്ടെ
ശത്രുഭീതി എല്ലാം നീങ്ങീടട്ടെ
മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ ശത്രുവെ തകർത്തവൻ
സകലത്തിനും മീതെ ഉന്നതനാം
Maranabhayam ellaam maaridatte
Shathrubheethi ellaam neengidatte
Maranathe jayichavan shathruve thakarthavan
Sakalathinum meethe unnathanaam

തോൽവികളെല്ലാം മാറിടട്ടെ
രോഗങ്ങൾ ക്ഷീണങ്ങൾ നീങ്ങീടട്ടെ
ജയാളിയായവൻ രോഗിക്ക് വൈദ്യൻ
സർവ്വശക്തൻ എന്റെ രക്ഷയല്ലോ
Tholvikalellaam maaridatte
Rogangal ksheenangal neengidatte
Jayaaliyaayavan rogikku vaidyan
Sarvashakthan ente rakshayallo

Translation :
Fear has no place in me anymore …
Because my future is in the hands of my Father.
Despair will not affect me from now on…
Let hope rise within my soul day by day.

Yahweh …You’re my God forever
From generation to generation .
Yahweh …You’re my refuge
From generation to generation.
You do not sleep nor slumber
The keeper of Israel.

Let the fear of death be removed
Let my fear of the enemy be taken away.
He who conquered death
He who defeated the enemy
You are the One above all else.

Yahweh ….

Let all failures be removed
Let all diseases and sickness go away.
You are the Victorious One who is the physician of the sick.
The omnipotent God is my Saviour.

Disclaimer : " The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners, Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only! Thanks."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo