ನೀನೇ ಕಾರಣ – Neene Karana lyrics with Chords

Deal Score+1
Deal Score+1

ನೀನೇ ಕಾರಣ – Neene Karana lyrics with Chords

Gm                 F               Dm7
ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ನೂರೆಂಟು ಕಾರಣ
Gm                       F
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು (ನಿನ್ನ) ಸಾವಿರಾರು
Dm7
ಕಾರಣ-2

Gm                  Bb            F
ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ
Dm7                            Cm7
ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ
Gm
ಇಲ್ಲ-2

Eb                      F               Dm7
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ
Gm
ಕಾರಣ
Eb                       F           Dm7
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ
Gm
ಕಾರಣ-2

Eb F Gm Cm7 Dm7 Gm
ಆರಾಧನೆ…. ಆರಾಧನೆ….


Gm                          Dm7
1. ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದಷ್ಟು
Cm7     F           Gm
ಲೋಕವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
Gm                   F
ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ
Eb         Dm7         Gm
ಎಲ್ಲವ ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವೆ -2
Bb                       F             Dm7
ಈ ಲೋಕವ ನಂಬದೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬುವೆ
Cm7 Dm7 Gm
ನೀನೇ ನಂಬಿಗಸ್ತನು -2


Gm                            Dm7
2. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಮ್ಮಪಡದೆ
Cm7      F           Gm
ನನ್ನನ್ನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ
Gm F
ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪದವಿಗೆ ಗರ್ವಪಡದೆ
Eb  Dm7             Gm
ಸೇವಕನಾಗಿಯೆ ಇರುವೆ -2
Bb                F           Dm7
ನನ್ನ ಹೆಸರೂ ಸ್ಥಳವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ
Cm7  Dm7  Gm
ದೇವಾ ನಾನೇ ಧನ್ಯನು-2

Eb F Gm Cm7 Dm7 Gm
ಆರಾಧನೆ…. ಆರಾಧನೆ

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo