വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ – Vazhthuka Nee Maname song lyrics

Deal Score+2
Deal Score+2

വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ – Vazhthuka Nee Maname song lyrics

Vazhthuka nee maname – en parane
Vazhthuka nee maname

1) Vazhthuka than sudha namathe perthu
parthivan thannupakarathe orthu

2) Ninnakruthyam paranokeyum pokki
thinnamai rogangal neeki nannakki

3) Nanmayal vaaikavan thrupthiye thannu
navyamakkunnu nin yauvanaminnu

4) Makkalil karunnyam thathanennonam
bhaktharil valsallya vanavan nunam

5) Pullinu thullyamee jeevitham vayalil
puvenna’polithu pokunnu thulakil

6) Than neeyamangale kaathidunnorkum
thannude dhasarkum thaan daya kaakkum

7) Nithya rajavivanorkukil
sarva shrishtikalum sthuthikunna yehova

Vazhthuka Nee Maname song lyrics in english

വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ- എൻ പരനേ-
വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ-

1.വാഴ്ത്തുക തൻ ശുദ്ധനാമത്തെ പേർത്തു
പർത്ഥിവൻ തന്നുപകാരത്തെയോർത്തു…….വാഴ്ത്തുക

2.നിന്നകൃത്യം പരനൊക്കെയും പോക്കി
തിണ്ണമായ് രോഗങ്ങൾ നീക്കി നന്നാക്കി……..വാഴ്ത്തുക

3.നന്മയാൽ വായ്കവൻ തൃപ്തിയെ തന്നു
നവ്യമാക്കുന്നു നിൻ യൗവ്വനമിന്നു…………….വാഴ്ത്തുക

4മക്കളിൽ കാരുണ്യം താതനെന്നോണം
ഭക്തരിൽ വാത്സല്ല്യവാനവൻ നൂനം………….വാഴ്ത്തുക
.
5.പുല്ലിനു തുല്ല്യമീ ജീവിതം വയലിൽ
പൂവെന്ന പോലയ്യോ പോകുന്നു തുലവിൽ…..വാഴ്ത്തുക

6.തൻ നിയമങ്ങളെ കാത്തിടുന്നോർക്കും
തന്നുടെ ദാസർക്കും താൻ ദയ കാട്ടും……….വാഴ്ത്തുക

7.നിത്യ രാജാവിവൻ ഓക്കുകിൽ സർവ്വ
സൃഷ്ടികളും സ്തുതിക്കുന്ന യഹോവ……………വാഴ്ത്തുക

This is one of the most popular Malayalam Christian Songs ever.I used to hear it in most of the weddings and functions of thanks giving.This song is written by Mahakavi K V. Simon based on Psalm 103
Ragam : CHURUTTY

Psalm 103

1Bless the LORD, O my soul: and all that is within me, bless His holy name.

2Bless the LORD, O my soul, and forget not all His benefits:

3Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6The LORD executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

7He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel.

8The LORD is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.

9He will not always chide: neither will He keep his anger for ever.

10He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

11For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him.

12As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us.

13Like as a father pitieth his children, so the LORD pitieth them that fear Him.

14For He knoweth our frame; He remembereth that we are dust.

15As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.

16For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.

17But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children’s children;

18To such as keep His covenant, and to those that remember His commandments to do them.

19The LORD hath prepared His throne in the heavens; and His kingdom ruleth over all.

20Bless the LORD, ye His angels, that excel in strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word.

21Bless ye the LORD, all ye His hosts; ye ministers of His, that do His pleasure.

22Bless the LORD, all His works in all places of His dominion: bless the LORD, O my soul.

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo