నీ నామములోనే పొందెదను రక్షణ – Nee Naamamulone Pondedhanu Rakshana

Deal Score0
Deal Score0

నీ నామములోనే పొందెదను రక్షణ – Nee Naamamulone Pondedhanu Rakshana

Ne Gelichedanu Lyrics

1. నీ నామములోనే పొందెదను రక్షణ
పాపములనుండి విమోచన
నీ శక్తితోనే, నిలిచియున్నాను
నీ ప్రేమలోనే జీవింతును

అంధులకు వెలుగునిచ్చావు
నీ మహిమతో అభిషేకించావు
వ్యాధులనుండి స్వస్థపరిచావు
నా బలము ఆశ్రయము నీవైతివి

నే గెలిచెదను
జీవించెదను
నీ నీడలో
నిలిచెదను
శోధనలు
సహించెదను
నా తోడు
నీవే ఉండగ

2. నీ రూపములోనే నన్ను సృజియించితివి
నీ ఆత్మతో నన్ను నింపితివి
నీ ప్రాణమునర్పించి నన్ను రక్షించితివి
నీ సొత్తుగా నన్ను చేసితివి

అంధులకు వెలుగునిచ్చావు
నీ మహిమతో అభిషేకించావు
వ్యాధులనుండి స్వస్థపరిచావు
నా బలము ఆశ్రయము నీవైతివి

నే గెలిచెదను
జీవించెదను
నీ నీడలో
నిలిచెదను
శోధనలు
సహించెదను
నా తోడు
నీవే ఉండగ.

ఆకాశముకన ఏతైనది నీ నామము
సముద్రముకన లోతైనది నీ ప్రేమ (4)
తారలకన సమృద్ధి గలది నీ కృపా

నే గెలిచెదను
జీవించెదను
నీ నీడలో
నిలిచెదను
శోధనలు
సహించెదను
నా తోడు
నీవే ఉండగ (2)

Nee Naamamulone Pondedhanu Rakshana song lyrics

INTRO: {X4}
Verse 1 :
Nee Naamamulone Pondedhanu Rakshana
Paapamulanundi Vimochana
Nee Shaktitone, Nilichiyunnanu
Nee Premalone Jeevinthunu

INTRO: {X4}
Verse 2:
Nee Roopamulone Nannu srujiyinchithivi
Nee aathmatho Nannu nimpithivi
Nee pranamunarpinchi Nannu Rakshinchithivi
Nee Sothuga Nannu Chesitivi

PRE-CHORUS:
Andhulaku Velugunichavu
Nee Mahimatho Abhishekinchavu
Vyadhulanundi Swasthaparichavu
Na balamu Aashrayamu Neevaithivi

PRE-CHORUS:
Andhulaku Velugunichavu
Nee Mahimatho Abhishekinchavu
Vyadhulanundi Swasthaparichavu
Na balamu Aashrayamu Neevaithivi

CHORUS:
Ne Gel ichedhanu Jeevinchedhanu
Nee Needalo Ni l ichedhanu
Shodhanalu Sahinichedhanu
Naa thodu Neeve Undaga

CHORUS:
Ne Gel ichedhanu Jeevinchedhanu
Nee Needalo Ni l ichedhanu
Shodhanalu Sahinichedhanu
Naa thodu Neeve Undaga


BRIDGE:
Aakashamukana Yethainadhi Nee Namamu
Samudramukana Lothainadhi Nee Prema {x4}
Taaralakana Samruddhi galadi Nee Krupa {Ne Gelichedanu.. }

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo