தோத்திரம் செய்வேனே – Thothiram Seivenae

தோத்திரம் செய்வேனே – Thothiram Seivenae

பல்லவி

தோத்திரம் செய்வேனே – ரட்சகனைத்-
தோத்திரம் செய்வேனே

அனுபல்லவி

பாத்திரமாக்க இம்மாத்ரம் கருணைவைத்த
பார்த்திபனை யூதக் கோத்திரனை, என்றும் – தோத்திரம்

சரணங்கள்

1.அன்னை மரி சுதனை – புல்மீது
அமிழ்துக் கழுதவனை,
முன்னணை மீதுற்ற சின்னக் குமாரனை,
முன்னுரை நூற்படி இந்நிலத் துற்றோனை – தோத்திரம்

2.கந்தை பொதிந்தவனை – வானோர்களும்
வந்தடி பணிபவனை,
மந்தையர்க் கானந்த மாட்சியயளித்தோனை,
வான பரன் என்னும் ஞான குணவானை – தோத்திரம்

3.செம்பொன் னுருவானைத் – தேசிகர்கள்
தேடும் குருவானை,
அம்பர மேவிய உம்பர் கணத்தோடு
அன்பு பெற நின்று, பைம் பொன் மலர் தூவி – தோத்திரம்

Thothiram Seivenae Song lyrics in English 

Thothiram Seivenae – Ratchakanai
Thothiram Seivenae

Paaththiramakka Immaaththram Karunai Vaitha
Paarththipanai Yutha Koaththiranai Entrum

1.Annai Mari Suthanae Pul Meethu
Amilthu Kazhuthavanai
Munnanai Meethuttra Sinna Kumaaranai
Munnurai Noorpadi Innila Thuttronai

2.Kanthai Pothinthavanai Vaanorkalum
Vanthadi Panipavanai
Manthaiyar Kaanantha Maatchi Yaliththonai
Vaana Paran Ennum Gnana Kunavaanai

3.Sembon Nuruvaanai Deasikarkal
Theadum Kuruvaanai
Ambara Meaviya Umbar Kanaththodu
Anbu Peara Nintru Paim Pon Malar Thoovi

1 Comment

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo