യേശുവിൻ നാമം മധുരിമ നാമം – Yeshuvin naamam madhurima naamam

Deal Score0
Deal Score0

യേശുവിൻ നാമം മധുരിമ നാമം – Yeshuvin naamam madhurima naamam

യേശുവിൻ നാമം മധുരിമ നാമം
ഇണയില്ലാ നാമം ഇമ്പനാമം

പാപത്തിൽ ഭാരം ശാപവും നീക്കും
പരമ സന്തോഷം ഏകിടും നാമം

പരിമളതൈലം പോൽ യേശുവിൻ നാമം
പാരെങ്ങും വാസന വീശിടും നാമം

വാനിലും ഭൂവിലും മേലായ നാമം
വാനാധി വാനവനേശുവിൻ നാമം

വാഗ്ദത്തമഖിലവും നൽകിടും നാമം
ആശ്രിതർക്കാലംബദായക നാമം

മുഴങ്കാലുകൾ എല്ലാം മടങ്ങീടും നാമം
ഏവരുമൊരുപോൽ വണങ്ങീടും നാമം

എത്ര മഹാത്ഭുതം യേശുവിൻ നാമം
പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധ നാമം

Yeshuvin naamam madhurima naamam song lyrics in english

Yeshuvin naamam madhurima naamam
inayillaa naamam impanaamam

Paapathin bharam shapavum neekum
Parama sandhosham eekidum naamam

Parimala thailam pol yeshuvin naamam
Paarengum vaasana veeshidum naamam

Vanilum bhuvilum melaya naamam
Vaanadhi vaanavan yeshuvin naamam

Vagdathamakhilavum nalkidum naamam
Aashrithark alamba dayaka naamam

Muzhankalukal ellam madangedum naamam
Evarum orupol vanangiedum naamam

Ethra mahathbhutham yeshuvin naamam
Parishudhan parishudhan parishudha naamam

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo