அன்பிற் சிறந்த கிறிஸ்தையனே – Anbir sirantha kristhaiyaney

அன்பிற் சிறந்த கிறிஸ்தையனே – Anbir sirantha kristhaiyanae

அன்பிற் சிறந்த கிறிஸ் தையனே!
இயேசு மெய்யனே! மா தூயனே – திருச்சுதனே!

சரணங்கள்

1. உன்னாவியின் பலத்தால் என்னை நிரப்புமேன்
துன்மார்க்கன் மனந்தனைத் தூயதா யாக்குமேன்!
சன்மார்க்கத்தோடுன் அன்பை நான்பெறச் செய்யுமேன்,
சத்தியம் நிறைந்த தேவ மைந்தனே, எந்தன் கர்த்தனே
பரிசுத்தனே! என தத்தனே! – அன்பிற்

2. மன்னிப் படைந்தாய் என்ற மா தொனிதானே
என்னகந்தனில் கேட்க இன்பங்கொண்டேனே;
உன் பதிக்கென எந்தன் உள்ளம் தந்தேனே!
வந்தென்னை யாளு மெந்தன் பரனே! தேவ சுதனே!
அரும் போதனே! என தரணே – அன்பிற்

3. தேற்றரவாள னெனில் தினம் வசிப்பாரே?
ஆற்றல் செய் தெந்தனை அணைத்துக்கொள்வாரே!
போற்ற என் னகம் தேவ வீடாக்குவாரே!
புண்ய மிது எனது புகழ்ச்சி! மன மகிழ்ச்சி!
இல்லை இகழ்ச்சி! இதென் சாட்சி! – அன்பிற்

4. தேவ ராஜ்ய மெந்தன் சொந்தமதாமே!
பாவி எனக்கு வந்த மா பங்குதாமே!
ஜீவ நாதனோ டங்கு சுகித்திருப்பேனே!
ஆவலா யங்கு வர நானே! அருள் கோனே!
என் சீமானே! நீ தானே! – அன்பிற்

Anbir sirantha kristhaiyaney song lyrics in English 

Anbir sirantha kristhaiyanae
Yesu Meiyanae Maa Thooyanae Thirusuthane

1.Unnaaviyin Belaththaal Ennai Nirappumean
Thunmaarkkan Mananththanai Thooyathaa Yaakkumaen
Sanmaarkkaththodun Anbai Naan Peara Seiyumean
Saththiyam Nirantha Deva Mainthanae Enthan Karththanae
Parisuththanae En Thaththanae – Anbir

2.Mannippadainthaai Entra Maa Thonithaanae
Ennakanthanil Keatka Inbankondeanae
Un Bakthikeana Unthan Ullam Thantheanae
Vantheannai Yaalu Menthan Paranae Deva Suthanae
Arum Pothanae Ena Tharanae – Anbir

3.Theattaravaala Neanil Thinam Vasippaarae
Aattal Sei Thenthanai AnaiththuKollvaarae
Pottra Ennagam Deva Veedaakkuvaarae
Punya Mithu Enathu Pugalchi Mana Magilchi
Illai Egalchi Ethen Saatchi -Anbir

4.Deva Raajya Menthan Sonthamathaamae
Paavi Enakku Vantha Maa Panguthaamae
Jeeva Naathanodangu Sugiththiruppeanae
Aavalaa Yangu Vara Naanae AruL konae
En Seemaanae Nee Thaanae -Anbir

We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Christian music has long been a powerful source of inspiration, comfort, and encouragement for believers around the world. Rooted in biblical truths and themes, Christian songs offer a unique blend of beautiful melodies and meaningful lyrics that touch the hearts of listeners. In this article, we will explore some of the most uplifting Christian song lyrics that continue to resonate with people, nurturing their faith and bringing hope in challenging times.

   Disclosures

   Follow Us!

   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo