ഇല പൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം – Ila pozhiyumkaalangalkappuram

Deal Score+1
Deal Score+1

ഇല പൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം – Ila pozhiyumkaalangalkappuram

Ila pozhiyumkaalangalkappuram
Thaliraniyum kaalamundathorkkanam
Kavililoodozhukunna kanneerinappuram
Punchiriyundenathum orkkanam
Prathyaashayode nee daivathe nokiyaal
Utharam nalkumennarinjidenam
Avan utharam nalkumennarijidenam (2)

(Ila pozhiyum….)

Irulaarnna raavukalkumappuram
Pularithan shobhayundathorkkanam (2)
Kali thullum thiramaalakappuram
Shaanthi nalkum yeshu undathorkkanam
Viswaasathode nee daivathe nokiyaal
Utharam nalkumennarinjidenam
Avan utharam nalkumennarijidenam

( Ila pozhiyum….)

Kaipaarnna vedanakalkappuram
Madhurathin saukhyamundathorkkanam (2)
Maanathe kaarmeghamappuram
Surya prabhayundennathorkkanam
Viswaasathode nee daivathe nokiyaal
Utharam nalkumennarinjidenam
Avan utharam nalkumennarijidenam.

(Ila pozhiyum ….)full
(Ila pozhiyum ……punchiriyundennathum orkkanam…)

Ila pozhiyumkaalangalkappuram song lyrics in malayalam

ഇല പൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം
തളിരണിയും
കവിളിലൂടൊഴുകുന്ന
പുഞ്ചിരി..
പ്രത്യാശയോടെ നീ
അവനുത്തരം
ഇല പൊഴിയും
തളിരണിയും
കവിളിലൂടൊഴുകുന്ന
പുഞ്ചിരി… ഓർക്കണം

ഇരുളർന്ന രാവുകൾക്കുമപ്പുറം പുലരി താൻ ശോഭയുണ്ടതോർക്കണം
കലിതുള്ളും തിരമാല
ശാന്തി
വിശ്വാസത്തോടെ
അവനുത്തരം

ഇല പൊഴിയും കാലങ്ങൾക്കപ്പുറം
തളിരണിയും
കവിളിലൂടൊഴുകുന്ന
പുഞ്ചിരി.. ഓർക്കണം

കൈപ്പറന്ന് vedanakalkkappuram
മധുരത്തിന് സൗഖ്യം
മാനത്തെ കാർമേഘമപ്പുറം
സൂര്യപ്രഭ
വിശ്വാസത്തോടെ
അവനുത്തരം
ഇല പൊഴിയും… പുഞ്ചിരി

Album :Elapozhiyum Kalangalkuappuram
Song : Elapozhiyum

whatsapp bible verse

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo