ஐயா உனதருள்புரி – Iyya Unatharul puri

Deal Score+1
Deal Score+1

ஐயா உனதருள்புரி – Iyya Unatharul puri

பல்லவி

ஐயா, உனதருள் புரி, அருமை மேசையா!

அனுபல்லவி

பொய்யா மருள்வினை, செய்யா துலகதில்
நையா தடிமைகொள், துய்யா, மெய்யா. – ஐயா

சரணங்கள்

1. ஆதா ரமும் நீ யலதார் திருப் பாதா,
சாதா ரண வேத வினோத சங்கீதா,
காதா ர வினவு,நீ தா எனின் குறை,
தாதா, பர குரு நாதா, போதா! – ஐயா

2. அந்தா தி, அனாதி, பிதா ஒரு மைந்தா;
சிந்தா குலமே தவிர், நீடு சுகந்தா;
உந்தா பரம் அருள் எந்தா,ஞானப்ர
பந்தா, வருசதா னந்தா நந்தா! – ஐயா

3. ஈசா, நசராபுரி மேவிய வாசா,
பூசா விதி மாமறை புகழுபதேசா,
மாசா மிகு பவ நாசா, எருசலை
ராசா, ஒரு சரு வேசா, நேசா. – ஐயா

Iyya Unatharul puri song lyrics in English

Iyya Unatharul puri Arumai Measaiya

Poiya Marulvinai Seiya Thulagathil
Naiya Thadimaikol Thuiya Meiya – Aiya

1.Aatharamum Nee Yalathaar Thirupathaa
Saatharana Vedha Vinotha Sangeetha
Kaathara Vinavu Neetha Enin Kurai
Thaathaa Para Guru Naathaa Pothaa

2.Anthaathi Anaathi Pithaa Oru Mainthaa
Sinthaa Kulamae Thavir Needu Sugantha
Unthaa Param Arul Enthaa Ganaapira
Panthaa Varusathaanantha Nanthaa

3.Eesa Nasaraapuri Meaviya Vaasaa
Poosa Vithi Maamarai Pugalubatheasa
Maasa Migu Pava Naasa Erusalai
Raasa Oru Saru Vesa Neasa

Disclaimer: "The lyrics are the property and copyright of their original owners. The lyrics provided here are for personal and educational purposes only."
We will be happy to hear your thoughts

   Leave a reply

   Welcome to Christianmedias’ Tamil Christian Song Lyrics. Here, you will find lyrics for many of your favorite songs from today’s top contemporary Christian music artists. Our collection includes Gospel music lyrics, contemporary Christian music lyrics, and black Gospel song lyrics.

   Tamil Christians Songs Lyrics

   Tamil Christian music inspires and comforts believers globally, blending biblical truths with beautiful melodies and meaningful lyrics. world Tamil christians explores the collections of Tamil Christian song lyrics, Daily Bible verse and worship songs lyrics,new year songs,christmas songs & more.

   Follow Us!

   christian medias ios app
   WorldTamilchristians-The Collections of Tamil Christians songs Lyrics
   Logo